Община
Туризъм
Новини

Безплатен достъп до градския басейна на стадион „Локомотив“ за деца до 12 години /с пълнолетен придружител/ в дните вторник и четвъртък

Във връзка с прието решение от Общински съвет – Дряново за освобождаване от задължение за плащане на наем за басейн за 2021 година, наемателят се задължава в дните вторник и четвъртък, в рамките на работното време, да осигурява безплатен достъп за деца до 12 години /включително/ с пълнолетен придружител /един придружител – до пет деца/. Наемателят се задължава да допуска безплатно всеки работен ден след 17 00 часа спортуващи лица, а именно плувци.

 

Решение на Общински съвет – Дряново:

ПРОТОКОЛ

№38

гр. Дряново, 28.06.2021 год.

ОТНОСНО: 7. Освобождаване от задължение за плащане на наем за басейн за 2021 година (вх.№5800-54/08.06.2021г)

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.

…………………………………………

РЕШЕНИЕ №350

На основание чл.21 ал.1 т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с писмо с вх.№5800-54/28.04.2021г от Управителя на „ПОЛИКОМЕРС – СГ“ ЕООД гр. Велико Търново, Общински съвет – Дряново:

1. Освобождава от дължимия наем за месеците май, юни, август и септември в размер на 5200 лева без ДДС - „ПОЛИКОМЕРС – СГ“ ЕООД гр. Велико Търново, ул. „Тодор Балина“ №11Б, в качеството на наемател по Договор №169/27.07.2017г на част от поземлен имот, публична общинска собственост, с ид. 23947.501.1373 по КККР на гр. Дряново с площ 2170 кв.м, в който попадат: Сграда с ид.23947.501.1373.2 - 95 кв.м, 1 ет., масивна /съблекални и тоалетни до басейна/; Басейн - голям - 500 кв.м; Басейн – малък, с пързалка - 123 кв.м, находящ се в гр. Дряново.

2. В дните вторник и четвъртък, в рамките на работното време, наемателят се задължава да осигурява безплатен достъп за деца до 12 години /включително/ с пълнолетен придружител /един придружител – до пет деца/. Наемателят се задължава да допуска безплатно всеки работен ден след 17 00 часа спортуващи лица, а именно плувци.

…………………………………………

ТОДОР ГЕОРГИЕВ /П/

Председател на Общински съвет – Дряново

СТЕФКА ПЕНКОВА /П/

Заместник-председател

на Общински съвет – Дряновo

МИЛЕН СТОЯНОВ /П/                                      

Заместник-председател

на Общински съвет – Дряновo

ГАЛИН ГЕРГАНОВ /П/

Заместник-председател

на Общински съвет – Дряновo

Водил протокола: /п/

Радослава Вълкова

Ст. експерт при ОбС-Дряново в дирекция АПИОВО

 

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново