Община
Туризъм
Новини

Покана за публично обсъждане на Отчета за изпълнение на бюджета на община Дряново за 2020 година

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДРЯНОВО

 

ПОКАНА

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ДРЯНОВО

ЗА 2020 ГОДИНА

 

На основание чл.14 и чл.21 ал.1 т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.140 ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.54 ал.4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващи три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Дряново

ПОКАНВАМ

Всички граждани и заинтересовани лица на публичното обсъждане на изпълнението на бюджета на Община Дряново за 2020 година, което ще се проведе на 09.08.2021 г. /понеделник/ от 17.00 часа в Ритуалната зала на Община Дряново.

Становища по годишния отчет за изпълнение и приключване на бюджета могат да се предоставят в деловодството на общината не по-късно от два дни преди провеждане на публичното обсъждане /до 06.08.2021 г., петък/.

 

Приложения:

Годишен отчет за касово изпълнение на приходите и разходите по Бюджет 2020 г. на Община Дряново и капиталовите разходи /т.IV/

Приложение №1 - Изпълнение на приходите по бюджета за 2020 г.

Приложение № 2 - Изпълнение на разходите по функции и дейности към Общинска администрация за 2020 г.

Приложение №3 - Справка за разходите по разпоредители с бюджетни кредити за 2020 г.

Приложение №4 - Изпълнение на разходите по функции за 2020 г.

Приложение №5 - Разчет за сметките за СЕС - КСФ

Приложение №6 - Разчет за сметките за СЕС - РА

Приложение №7 - Списък на изпълнението по обекти на капиталовите разходи за 2020 г.

ТОДОР ГЕОРГИЕВ

Председател на Общински съвет Дряново

Дата на публикуване: 30.07.2021 г.


 Материали за публичното обсъждане на изпълнението на Бюджет 2020 - 30.07.2021 г.

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново