Община
Туризъм
Съобщения

Отчитане в Единната система за туристическа информация (ЕСТИ)

Всички лицензирани туристически обекти в страната трябва да отчитат гостите си Единната система за туристическа информация (ЕСТИ) в реално време. Това важи и за най-малките обекти – къщи, апартаменти и стаи за гости. Правилото не се отнася само за местата, в които няма интернет достъп и това е потвърдено от комисията за регулиране на съобщенията. Тяхното задължение е да подават информацията си седмично в Excel формат.

Съгласно чл. 116, ал. 5 от Закона за туризма, в Единната система за туристическа информация (ЕСТИ) се вписват следните данни от регистрите за настаняване:
1. за туристи – граждани на Република България, на държава – членка на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария – брой на настанените туристи, дата на регистрация и дата на отпътуване;

2. за туристи – граждани на държави, извън тези по т. 1 – брой на настанените туристи, идентифициращи данни за лицата съгласно чл. 28, ал. 3 от Закона за чужденците в Република България, дата на регистрация и дата на отпътуване.

След подаване на информацията за регистрираните туристи, всяка контролна институция „получава“ тази, която й е необходима. В МВР отиват имената на туристите и информация за деня на настаняване и напускане, когато става въпрос за българи и граждани на ЕС. За тези от други държави се предоставя и допълнителна лична информация. НАП получава информация в агрегиран вид за нощувките във всеки хотел, като подобна отива и до общината за обектите на нейна територия, които дължат и местен туристически данък. Достъп до обобщени справки получават Националният статистически институт и Министерството на туризма.

Законът за туризма предвижда глоби и имуществени санкции, при неспазване на регламентирания ред за отчитане на реализираните нощувки. Съгласно чл. 213, ал. 3 от Закона за туризма хотелиер, който не осигури или не извършва обмен на данни по реда на чл. 116, ал. 6, т. 2 и 3 в Единната система за туристическа информация, се наказва с глоба в размер 1000 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица се налага имуществена санкция в размер 5000 лв.

Информация за реда и начина за работа с ЕСТИ можете да намерите на: http://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/edinnata-sistema-za-turisticheska-informaciya/video-obucheniya-0

 

 

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново