Община
Туризъм
Материали за заседания

График и материали за заседанията на ОбС и на постоянните комисии за м. август 2021г

График

за заседанията на общински съвет и на постоянните комисии

за м. август 2021г

 

Заседания на постоянните комисии

/Заседания от разстояние чрез платформата Google Meet/

24.08.2021г, вторник, 14:00 часа

ПК „Здравеопазване, социални дейности и жилищно настаняване“

ПК „Общинска администрация, обществен ред и сигурност

ПК „Образование, култура, младежки дейности, спорт и туризъм“

 

24.08.2021г, вторник, 15:00 часа

ПК „Устройство на територията, селско, горско, водно стопанство и екология“ и

ПК „Финансово-икономическа политика и контрол на обществените поръчки“

----------------------------------

Заседание на Общински съвет – Дряново

30.08.2021г, понеделник, 14:00 часа

/В Ритуалната зала на Община Дряново/

----------------------------------

Опис на материалите за заседанията на постоянните комисии и на Общински съвет - Дряново,

представени на Председателския съвет на 11.08.2021г.

Материали за разглеждане в заседание на ОбС – Дряново:

 1. 1. Годишен отчет за касово изпълнение на приходите и разходите по бюджета за 2020г на Община Дряново (вх.№0700-62/30.07.2021г)
  Обяснителна записка
  Приложения №№1-7

  Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
  Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.
 2. 2. Предоставяне на информация за изпълнението на бюджета на Община Дряново към 30.06.2021г (вх.№0700-63/30.07.2021г)
  Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
  Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

  Предложения, които ще бъдат внесени до заседанията на постоянните комисии:
 3. 3. Предложение от кмета на община Дряново за изменение на наредбата за управление на отпадъците.
 4. 4. Предложение от Временната комисия към ОбС относно Утвърждаване на носителите на общинска стипендия „Архимандрит Максим Райкович” за дряновски ученици и студенти за учебната 2021/2022 година.

 По т.2 - Обяснителна записка

 По т.2 - Приходна и разходна част

 По т.2 - Средства от Европейския съюз

 По т.2 - Извършени промени по прихода

 Материали, докладвани на Предс. съвет на 11.08.2021г

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново