Община
Туризъм
Материали за заседания

Заседание на ПК ОбАОбРС, ПК ЗСДЖН и ПК ОКМДСТ на 24.08.2021г - предварителен дневен ред и материали

24 август 2021г /вторник/, 14:00 часа - заседание от разстояние чрез платформата Google Meet

ПК „Здравеопазване, социални дейности и жилищно настаняване“,

ПК „Общинска администрация, обществен ред и сигурност“

и ПК „Образование, култура, младежки дейности, спорт и туризъм“

Предварителен дневен ред

/Последна актуализация: 23.08.2021г, 17:00 часа/

(*) Молби за еднократна финансова помощ за новородено дете /5 броя/
ПК „ЗСДЖН“.

1.     Приемане на изменения и допълнения на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Дряново (вх.№0700-69/19.08.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

2.     Утвърждаване на маломерни паралелки в ПГИ „Рачо Стоянов“ – гр. Дряново, в съответствие с чл.68 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредба за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование (вх.№5600-46/19.08.2021г)Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. Становище: ПК „ОКМДСТ“; ПК „ФИПКОП“.

3.     Утвърждаване на маломерни паралелки в СУ „Максим Райкович“ – гр. Дряново за учебната 2021/2022г, в съответствие с чл.68 ал.1 т.2 от Наредба за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование (вх.№5600-47/19.08.2021г) Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. Становище: ПК „ОКМДСТ“; ПК „ФИПКОП“.

4.     Годишен отчет за касово изпълнение на приходите и разходите по бюджета за 2020г на Община Дряново (вх.№0700-62/30.07.2021г) Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Обяснителна записка
Приложения №№1-7

Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

5.     Предоставяне на информация за изпълнението на бюджета на Община Дряново към 30.06.2021г (вх.№0700-63/30.07.2021г) Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Обяснителна записка
Приходна и разходна част
Средства от Европейски съюз
Извършени промени по прихода

Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

6.     Изменение на Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Дряново, приета с Решение №589 от Протокол №58/23.09.2015г на Общински съвет – Дряново (вх.№0700-67/18.08.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

 

 Предложения и становища по разглежданите въпроси

могат да бъдат внесени от страна на граждани, представители на юридически лица, на институции и медии

по електронен път на ел. поща с адрес predsedatel@dryanovo.bg

до 13:00 часа на 24.08.2021г.

(на основание чл.56 ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация Дряново)

 

 


 МАТЕРИАЛИ за заседанието на пост. комисии на 24.08.2021г от 14:00 часа

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново