Община
Туризъм
Материали за заседания

Заседание на ПК ФИПКОП и ПК УТСГВСЕ на 24.08.2021г - предварителен дневен ред и материали

24 август 2021г /вторник/, 15:00 часа - заседание от разстояние чрез платформата Google Meet

ПК „Устройство на територията, селско, горско, водно стопанство и екология“ и

ПК „Финансово-икономическа политика и контрол на обществените поръчки“

Предварителен дневен ред

/Последна актуализация: 23.08.2021г, 17:00 часа/

1.     Утвърждаване на маломерни паралелки в ПГИ „Рачо Стоянов“ – гр. Дряново, в съответствие с чл.68 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредба за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование (вх.№5600-46/19.08.2021г) Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. Становище: ПК „ОКМДСТ“; ПК „ФИПКОП“.

2.     Утвърждаване на маломерни паралелки в СУ „Максим Райкович“ – гр. Дряново за учебната 2021/2022г, в съответствие с чл.68 ал.1 т.2 от Наредба за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование (вх.№5600-47/19.08.2021г) Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. Становище: ПК „ОКМДСТ“; ПК „ФИПКОП“.

3.     Годишен отчет за касово изпълнение на приходите и разходите по бюджета за 2020г на Община Дряново (вх.№0700-62/30.07.2021г) Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Обяснителна записка
Приложения №№1-7

Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

4.     Предоставяне на информация за изпълнението на бюджета на Община Дряново към 30.06.2021г (вх.№0700-63/30.07.2021г) Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Обяснителна записка
Приходна и разходна част
Средства от Европейски съюз
Извършени промени по прихода

Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

5.     Приемане на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Дряново (вх.№07 00-68/18.08.2021г)
Проект на наредба
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

6.     Изменение на Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Дряново, приета с Решение №589 от Протокол №58/23.09.2015г на Общински съвет – Дряново (вх.№0700-67/18.08.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

7.     Отмяна на т.2 от Решение №258 от Протокол №27 от 29.12.2020г на Общински съвет – Дряново (вх.№0700-114/19.08.2021г) /Във връзка с промяна предназначението на язовир  „Чириковско дере“/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

8.     Прекратяване на съсобственост чрез продажба на 1432/2950 идеални части от УПИ XXVIII-90 за „производствени и складови дейности“ от кв.7 по плана на с. Ганчовец. Определяне на експертна оценка за продажба на 1432/2950 идеални части от УПИ XXVIII-90 от кв.7 по плана на с. Ганчовец (вх.№58 00-73/19.08.2021г) /Във връзка с Решение №481 от 29.06.2018г на ОбС-Дряново/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

9.     Даване на съгласие за извършване на продажба и определяне на пазарна цена за продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 23947.501.1686 по КК на град Дряново (вх.№2200-868/19.08.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

10.   Безвъзмездно прехвърляне в собственост на Държавата на язовири - публична общинска собственост (вх.№0700-70/23.08.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.

11.   Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за довеждащата инфраструктура – трасе на водопровод, необходимо за захранване на ПИ с идентификатор 23947.87.9, местност “Райчин дол”, по кадастралната карта /КК/ на гр. Дряново (вх.№ОБА3-38-21/23.08.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.

12.   Даване на съгласие за изработване на проект за частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация /ЧИ на ПУП-ПР/ за УПИ I от кв.36 по плана на с. Славейково, който е отреден за ПИ с идентификатор 66977.501.139 по кадастралната карта /КК/ на селото (вх.№ОБА3-04-38/23.08.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.

13.   Даване на съгласие за изработване на проект за частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация /ЧИ на ПУП-ПР/ за УПИ IX-667 от кв.42 по плана на с. Царева ливада (вх.№ОБА3-04-39/23.08.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.

 

 

Предложения и становища по разглежданите въпроси

могат да бъдат внесени от страна на граждани, представители на юридически лица, на институции и медии

по електронен път на ел. поща с адрес predsedatel@dryanovo.bg

до 14:00 часа на 24.08.2021г.

(на основание чл.56 ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация Дряново)

 

Заседание на ОбС-Дряново: 30 август 2021г, понеделник , 14:00 часа

Ритуална зала на Община Дряново

 

 


  МАТЕРИАЛИ за заседанието на пост. комисии на 24.08.2021г от 15:00 часа - т.т.1-6

 МАТЕРИАЛИ за заседанието на пост. комисии на 24.08.2021г от 15:00 часа - т.т.7-13

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново