Община
Туризъм
Решения

РЕШЕНИЯ на ОбС-Дряново от ПРОТОКОЛ №42/30.08.2021г (Решения №№383-400)

Решения на Общински съвет - Дряново, приети на проведеното на 30 август 2021г заседание на съвета

                                    

Дата на публикуване: 05.09.2021г.

 


 Решения №№383-400 от Протокол №42/30.08.2021г на Общински съвет – Дряново

 Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Дряново (приета с Решение №384/30.08.2021г)

 Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Дряново (актуализирана с приетите с решение №385/30.08.2021г изменения и допълнения)

 Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Дряново (актуализирана с приетите с решение №386/30.08.2021г изменения и допълнения)

 Приложения №№1-7 към Решение №389/30.08.2021г (Приложения към отчета за изпълнение на Бюджет 2020)

 Приложение по т.1 на Решение №390/30.08.2021г: Отчета на Бюджет 2021 към 30.06.2021г - Приходна и разходна част

 Приложение по т.1 на Решение №390/30.08.2021г: Отчета на Бюджет 2021 към 30.06.2021г – СЕС.

 Приложение по т.2 на Решение №390/30.08.2021г: Отчета на Бюджет 2021 към 30.06.2021г – Справка за извършени промени по прихода и разхода на Община Дряново и на второстепенните разпоредители с бюджет

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново