Община
Туризъм
Новини

Прием на документи за потребители на социалната услуга "Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и умствена изостаналост" Дряново

В качеството си на бенефициент по процедура за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.062 „Социално включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения“ за изпълнение на договор № BG05M9OP001-2.062-0003-C01 по проект „Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и умствена изостаналост”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

ОБЯВЯВА:

от 01.09.2021 г. стартира приемът на документи от кандидати за потребители на социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и умствена изостаналост“ гр. Дряново.

Дейностите в „Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и умствена изостаналост“ са:

1. Социална работа по случаи.

2. Подкрепа за възстановяване на трудови умения с работа в залите за трудотерапия.

3. Подкрепа за намиране на работа.

 4. Групова форма на подкрепа.

5. Индивидуална форма на подкрепа.

6. Арт терапия.

7. Рехабилитация.

Потребители на социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и умствена изостаналост“, са следните целеви групи:

- Пълнолетни лица с психични и умствени увреждания, настанени в специализирани институции, резидентни социални услуги и от общността, и техните семейства.

- Служители в организации и институции, ангажирани с процесите на деинституционализация.

Кандидатите за потребители заявяват желанието си да ползват социалната услуга в „Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и умствена изостаналост” по настоящ адрес, като необходимите документи за кандидатстване са следните:

  • Заявление-декларация (по образец);
  • Документ за самоличност (за справка);
  • Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (копие); Медицински протокол на ЛКК (копие); Други медицински документи – актуална епикриза и др. (копие);
  • Пълномощно (в случай, че документите не се подават лично от кандидата за потребител).
  • Удостоверение за настойничество/попечителство, когато лицето е поставено под запрещение.

Лицата ползват дейностите и програмите (индивидуални или групови) почасово – всеки ден или няколко пъти в седмицата/месеца в зависимост от индивидуалните им потребности.

Документи от кандидатите за потребители, желаещи да ползват социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични проблеми и умствена изостаналост“, се подават от 01.09.2021 г. в „Център за административно обслужване на граждани“, в сградата на Община Дряново, ул. „Бачо Киро“ № 19, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа.

Заявление - декларация по образец за потребител на социалната услуга „ЦСРИЛПРУИ“ може да бъде изтеглено от официалната интернет страница на Община Дряново на адрес: www.dryanovo.bg

За допълнителна информация тел. 0676/72962, в. 121


 Заявление

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново