Община
Туризъм
Проекти по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси

„Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“, Договор № BG05M9OP001-2.090-0015-C01

Оперативна програма: „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

Приоритетна ос 2: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване

Наименование на проекта: „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания - Етап 2 - предоставяне на новите услуги“, Договор № BG05M9OP001-2.090-0015-C01

Обща стойност на проекта: 1 892 000.00 лева, в това число финансиране от ЕСФ - 1 608 200.00 лева и национално съфинансиране 283 800.00 лева.

Начало на изпълнение: 01.09.2021 г.

Край на изпълнение: 30.06.2023 г.

Кратко описание: Проектът има за цел да създаде възможност за независим и достоен живот на хората с психични увреждания, посредством предоставяне на качествени, достъпни и ефективни междусекторни услуги за дългосрочна грижа, съобразени с реалните потребности на целевите групи. Идентифицираните целеви групи обхващат пълнолетни лица с психични увреждания, и техните семейства; служители на доставчици на социални и здравни услуги. 

Проектът ще осигури подкрепа на целевите групи чрез разкриване на 7 бр. социални услуги от резидентен тип - Център за грижа за лица с психични разстройства.

Седемте центъра ще бъдат базирани в новопостроени по проект по ОПРР 2014-2020 седем двуетажни сгради, като всеки от тях ще бъде с капацитет от по 15 места. Изпълнението на проекта ще продължи 22 месеца, като ще стартира с дейности, свързани с подготовка на процедури по ЗОП и избор на изпълнител за обзавеждане и оборудване,  разработване на правила за регламентиране на услугите, възлагане изпълнението на услугите на доставчик на социални услуги,  наемане и обучение на персонал, подготвителни дейности и настаняване на потребителите, предоставяне на новите социални. Предоставянето на резидентните услуги ще се осъществя за период от 12 месеца и ще отговори на нуждите на 105 потребителя. 

Очакваните резултати са създаване на нова форма на социална услуга, чиято работа е фокусирана повече върху взаимодействието на индивида и средата в общността; формирани умения за живот на база индивидуалните възможности на хората, които ползват услугите; променени обществените нагласи към хората, които срещат затруднения, поради наличието на психически разстройства.

В резултат изпълнението на проекта, ще бъде изграден капацитет за предоставяне на резидентна грижа за лица с психични разстройства.

Цели на проекта

- Извеждане на лицата с психични разстройства от специализираните институции;

- Подкрепа и предоставяне на социални услуги от резидентен тип - Центрове за грижа за лица с психични разстройства.

- Преодоляване на обществените нагласи към хората с психични разстройства и мобилизиране на обществените ресурси за подкрепа.

Проектът ще допринесе за реализиране на целите на процедурата, чрез извеждане на лица с психични разстройства от специализираните институции. Ще се осигури подкрепа и предоставяне на социални услуги от резидентен тип. Планираните проектни резултати за създаване на възможност за независим живот на хората с психични увреждания са в тясна връзката с целите на процедурата. Те ще бъдат постигнати чрез предоставяне на достъпни и ефективни услуги за дългосрочна грижа, съобразени с реалните потребности на лицата. Чрез проекта ще се реализира и изпълнение на заложените мерки в Плана за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа, приет с РМС № 28/19.01.2018 г.

Целеви групи

Целеви група са - пълнолетни лица с психични увреждания, настанени в специализирани институции, такива с продължителен престой в Държавна психиатрична болница, както и техните семейства,  Служители в организации и институции, ангажирани с процесите на деинституционализация.

Настанени в Центровете за грижа ще са лица, след направена оценка на потребностите от екип на Агенция за социално подпомагане, в рамките на първия етап на операцията.

Проблеми и потребности на целевите групи:

1. Настанени в институция - това са трайно институционализирани лица, като част от тях са загубили основна част от уменията си за живот в общността – битови и ежедневни умения, умения за общуване извън институционална среда, умения за работа. Броят на лицата от целевата група, който можем да посочим е индикативен и е 95 лица.

2. Настанени в ДПБ. Социалните им умения са ограничени от мястото за живеене и включват основно социално-битови умения и умения за общуване в затворена общност на болницата.  Броят на лицата от целевата група, който можем да посочим е индикативен и е 10 лица.

3. Близки и роднини. В тази група са включени близки и роднини на хората от описаните групи. При тези хора в различна степен е налице отчужденост и социалната работа ще е насочена към възстановяване на отношенията, без да има очакване това да доведе до промяна на грижата за хората с увреждания. Поради тази причина, броят на лицата от посочената група е 20.

В рамките на проектните дейности е предвидено да бъде изготвена индивидуална оценка на потребностите на потенциалните потребители  след настаняването им в ЦГ, за да се планират конкретни възможности за подкрепа. Всички планирани дейности в проектното предложение са разработени от гледна точка на специфичните особености на целевата група - пол, възраст, налична информация за здравословно състояние и информация за наличие на трайна изолация в институционална среда.


 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“, Договор № BG05M9OP001-2.090-0015-C01

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново