Община
Туризъм
Акценти

Конкурс за длъжността Главен архитект в Общинска администрация - Дряново

 

ОБЯВЯВАМ:

 

КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН АРХИТЕКТВ ОБЩИНА ДРЯНОВО

за 1 работно място на непълно работно време - 4 ч.

 

1. Наименование на предприятието, място и характер на работата:

Работодател е Община Дряново, мястото на работа е сградата на общинска администрация- Дряново, находяща се на адрес: гр. Дряново, ул. "Бачо Киро" № 19.

 Главния архитект ръководи, координира и контролира дейностите по устройственото планиране, проектирането и строителството на съответната територия, координира и контролира дейността на звената по устройство на територията и  издава административни актове  съобразно правомощията, предоставени му от по Закона за устройство на територията , както и други закони и подзаконови нормативни актове, касаещи дейността му. Опазване на културно-историческото наследство.

Провеждане на ефективна общинска политика и стратегия в областта на общественото строителство и стратегията в областта на устройство на територията на Община Дряново при стриктно спазване на ЗУТ и другите закони в страната

 2. Изисквания към кандидатите:

       Да отговаря на изискванията на чл. 107 а, ал. 1 от Кодекса на труда

       Кандидатите трябва да притежават образователно квалификационна степен „магистър“ по специалността „Архитектура“ с професионална квалификация „Архитект“.

    • Дипломата за висше образование трябва да е издадена от акредитирано висше училище.

    • Кандидатите трябва да притежават пълна проектантска правоспособност или необходимият стаж за придобиването и, издадена от КАБ или да отговарят на изискванията на Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/ за получаване на пълна проектантска правоспособност.

   • Кандидатите трябва да притежават три години стаж: като архитект, урбанист, експерт в специализирана администрация по устройство на територията или преподавател в архитектурни факултети.

 3. Брой работни места, за които се обявява конкурс-1,на непълно работно време/4 часа/ по трудов договор  в Общинска администрация Дряново.

 4. Документи, които кандидатите за участие в конкурса трябва да представят:

   Заявление за участие в конкурса до кмета на община Дряново /по образец/

   Документ за самоличност /копие/

   Автобиография /европейски формат/

   Документи за завършена степен и специалност на висшето образование, професионална квалификация, пълна  проектантска правоспособност или доказателства за наличие на необходимия стаж за придобиването й-заверени за вярност с оригинала

   • Декларация от лицето за запознаване с длъжностната характеристика за длъжността ,,Главен архитект,, в Община Дряново/по образец/

   • Декларация за обстоятелствата , че е пълнолетен български гражданин , не е поставен под запрещение , не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода  и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност/по образец/

   • Други документи , удостоверяващи изискванията за заемане на длъжността-по преценка на кандидата. 

        4.1  Копията на представените документи следва да са ясни и четливи.

        4.2  Представят се и оригиналните документи за сверка.

        4.3  Ксерокопията на документите да са заверени от кандидата.

5. Начин на провеждане на конкурса:

        5.1 Подбор по документи-разглеждането на представените от кандидатите документи се провежда в сградата на Община Дряново  от конкурсната комисия, назначена от кмета:

До участие в конкурса се допускат кандидати, които са представили всички необходими документи и от тяхното съдържание се установява съответствието на кандидата с поставените изисквания за участие в конкурса и заемане на длъжността

   • Комисията съобщава  писмено или по е-майл  на недопуснатите до втори етап кандидати съображенията за отказа.

   • Комисията съобщава  писмено или по е-майл  на допуснатите до втори етап кандидати датата и мястото на провеждане на интервюто.

        5.2  Интервю

Интервюто се провежда в Община Дряново от Конкурсната комисия , която поставя на кандидатите въпроси от списък, предварително изготвен от нея. Всеки един от членовете на комисията оценява интервюирания кандидат с оценки от 1 до 5 по пет показателя – работа в екип, познаване на нормативната уредба, стратегическа компетентност,  комуникационна компетентност, ориентация към резултати, фокус към клиента–(вътрешен/външен),професионална компетентност  , като оценките си отразява във формуляр. Окончателната оценка на кандидата, дадена от член на конкурсната комисия, е сборът от оценките по петте показателя. Окончателната оценка на всеки кандидат от интервюто е осреднената оценка от окончателните оценки, дадени от членовете на Конкурсната комисия.

      5.3  Резултати

За успешно издържал конкурса се счита кандидат, който е получил окончателна оценка не по-ниска от 4.

Резултатите от двата етапа на конкурса и съобщенията за кандидатите ще се публикуват на официалната интернет страница на Община Дряново в раздел „Акценти“ и на таблото за обяви и съобщения в Центъра за услуги и информация на гражданите  в сградата на Община Дряново.

6. Срок и място за подаване на документи.

 Документите се подават в Център за услуги и информация на гражданите, в сградата на Общинска администрация - Дряново, ул. „Бачо Киро” № 19 на първия етаж , всеки работен ден  от 08.30 ч. до 12.00 ч. и от 12.30 ч. до 17.00 ч., лично от кандидатите или от техни упълномощени представители.

 Документите, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса ,може да се подават   по електронен път на електронен адрес: trz@dryanovo.bg ,като в този случай заявлението за участие в конкурс и декларациите, следва да бъдат подписани от кандидата с квалифициран електронен подпис. Документите ,подадени на електронна поща без квалифициран електронен подпис ,няма да се разглеждат от конкурсната комисия.

С входящ номер, дата и час се регистрират само документи подадени в посоченият срок от публикуване на обявлението за конкурса. Документи подадени след изтичане на срока, не се регистрират.

Краен срок за подаване на документите:   До 17.00 часа на 30-я ден от датата на публикуване на обявлението за конкурса. 30 – дневният срок започва да тече от датата на публикуването на обявлението за конкурса.

Телефон за справки – 0676 – 72962 вътр. 115 или 116

Лице за контакти Виолета Иванова – Старши експерт Човешки ресурси в дирекция ИХП.

6.Място,където кандидатите могат да се запознаят и да получат длъжностната характеристика и други необходими за конкурсната процедура документи-Центъра за услуги и информация на гражданите в сградата на Общинска администрация –Дряново, всеки работен ден от 08,30ч до 12,00ч и от 12,30ч до 17,00ч. до изтичане на срока за подаване на документи. Образец на изискуемите за попълване заявления и длъжностна характеристика могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на Община Дряново  www.dryanovo@bg   под публикацията на настоящата обява.

7. Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъците и всички съобщения във връзка с конкурса – официалната интернет страница на Община Дряново в раздел „Акценти“ и на таблото за обяви и съобщения в Центъра за услуги и информация на гражданите  в сградата на Община Дряново.

 

ТРИФОН ПАНЧЕВ  

Кмет на Община Дряново


 Длъжностна характеристика

 Декларация

 Заявление

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново