Община
Туризъм
Акценти

Конкурс за длъжността Главен счетоводител в Дирекция „Местни данъци и такси, бюджет и финанси” в Общинска администрация - Дряново

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 10а, от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 10, ал. 1  от Закона за държавния служител,  чл. 14, от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и и Заповед № 576 /27 .09.2021 г. на кмета на община Дряново, 

 

ОБЯВЯВАМ

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ КЪМ ДИРЕКЦИЯ,,МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ,БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ,, В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ -ДРЯНОВО. 

1. Основна цел на длъжността:

Осъществяване на непосредствено ръководство, организация и реализиране на вътрешно-финансовия контрол. Следене за спазване на финансовата и платежна дисциплина, оформянето на официалните и първичните счетоводни документи, извършване на предварителен, текущ и последващ контрол по дейността на счетоводството, следене за редовното извършване на инвентаризации и редовното отразяване на резултатите от тях. Ръководене и организиране на счетоводната отчетност, полагане грижи за оптимизиране на счетоводните операции и осигуряване на всички стопански операции, свързани с разплащания и счетоводното им отчитане. Организиране и ръководене на процеса по разплащане на кредитори и длъжници на общината, уреждане отношенията с държавния и общинския бюджет, банковите институции и осигурителните учреждения. Следене за законосъобразното архивиране на отчетните документи, а също и предаването в съответните срокове на необходимата документация към оправомощените органи. Осигуряване и следене за своевременното подаване на изчерпателна счетоводна информация на ръководството на общината.  

             Области на дейност:

1. Финансово-счетоводна

2. Методология

3Бюджет и финанси

4.Местни данъци и такси   

   2. Минималните изисквания съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията, както и специфичните изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността Главен счетоводител към дирекция „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ,БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ“ в Общинска администрация – Дряново

       2.1 По Класификатор на длъжностите в администрацията, приет с ПМС № 129 от 26.06.2012 г. (изм. и доп. – ДВ, бр. 93 от 2019 г.):

- Изисквана минимална степен на завършено образование – бакалавър.

- Години професионален опит – 3 години

  или

- Минимален ранг – IV младши.

- Вид правоотношение: Служебно;

- Длъжностно ниво 8;

- Експертно ниво: 4.

         2.2. По Закона за Държавния служител:

2.2.1. Съгласно чл. 7, ал. 1 от Закона за държавния служител- за държавен служител може да бъде назначено лице, което:

- Е български гражданин;

- Е навършило пълнолетие;

- Не е поставено под запрещение;

- Не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;

- Не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

- Отговаря на минималните изисквания за степен на завършено образование и ранг или професионален опит, както и на специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на съответната длъжност.

2.2.2. Съгласно чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител-не може да бъде назначавано за държавен служител лице, което:

- Би се оказало в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруг лице, с което е във фактическо съжителство, роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително.

- Е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация;

-  Е народен представител;

- Е съветник в общински съвет – само за съответната общинска администрация;

- Заема ръководна или контролна длъжност в политическа партия;

- Работи по трудово правоотношение, освен като преподавател във висше училище;

              - Работи по друго служебно правоотношение, освен при условията на чл. 16а, ал. 4 или чл.  81б от ЗДСл.

  2.3.  Специфични изисквания за заемане на длъжността, установени с нормативен акт – няма.

         Други:

Български граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

2.4. Необходими компетентности на кандидатите, посочени в рамка на компетентностите за длъжността, съгласно Приложение 1 към чл. 15, ал. 1 от Наредба за условията и реда за оценяване на изпълнението на служителите в държавната администрация и Приложение 1а към чл. 15, ал. 2 от НУРОИСДА: управленска компетентност, аналитична компетентност,  стратегическа компетентност, лидерска компетентност, ориентация към резултати, работа в екип, дигитална компетентност.

 

3.  Минимален  размер на основната заплата ,определена за длъжността-

Минимална от 720,00лв(Седемстотин и двадесет лева). Основната месечна заплата се определя по нива и степени съгласно приложение № 1 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификацията и професионалният опит, освен ако друго не е определено в специален закон. Индивидуалните основни месечни заплати на служителите на пълно работно време не може да са по-ниски от минималния размер и по-високи от максималния размер на основната месечна заплата за съответното ниво и степен на основната месечна заплата по приложение № 1.

4. Брой работни места, за които се обявява конкурса – 1

5. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе по следния начин: 

       5.1. Оценяване и защита на представена концепция за стратегическо управление на  тема:  Организация на счетоводната дейност на Община Дряново за следващите 5/ пет/ години,, Разработената концепция да бъде до 10 печатни страници формат А4, поставена в запечатан плик, надписан с трите имена на кандидата, подпис и длъжността, за която кандидатства. Представя се лично или чрез упълномощен представител. Всеки кандидат трябва да представи 3 (три) броя екземпляри от  концепцията, които се слагат в плика.

5.2. Интервю.

Конкурсът се провежда от комисия, назначена от органа по назначаването, според правилата на настоящата заповеди тези, регламентирани в Раздел VII. Начини за провеждане на конкурса, от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

6.  Документи, които кандидатите за участие в конкурса трябва да представят:

Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:

6.1. Писмено заявление за участие в конкурс  - по образец /Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредба за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на  държавни служители. Заявлението се предоставя от служителите в Центъра за услуги и информация на гражданите в сградата на Общинска администрация -  Дряново, на адрес: гр. Дряново, ул. „Бачо Киро” № 19.

Към заявлението се прилагат:

6.2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане  на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност. Декларацията се предоставя от служителите в Центъра за услуги и информация на гражданите  в сградата на Общинска администрация -  Дряново.

6.3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, която се изисква за заемане на длъжността;  допълнителни квалификации и правоспособност – ако кандидатът разполага с такива; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага.

6.4. Копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобития ранг като държавен служител /при наличие на такъв/.

6.5. Автобиография.

6.6. Мотивационно писмо.

6.7. Други – по преценка на кандидата.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник, като копията на документи се представят със заверка вярно с оригинала и подпис.

Документите за участие в конкурса може да се подават по електронен път чрез посочената в обявлението по чл. 14, ал. 2 електронна поща, като в този случай заявлението по ал. 2 и декларацията по ал. 3, т. 1 следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

      6.8. От датата на публикуване на списъците на допуснати и недопуснати кандидати по документи за участие в конкурса, допуснатите кандидати трябва в 7-дневен срок, по начина посочен в пункт 4.1. от настоящата заповед, да представят своята концепция за стратегическо управление в Център за услуги и информация на гражданите, в сградата на Общинска администрация – Дряново или по електронен път. Допуснатите кандидати няма да бъдат канени и/или уведомявани допълнително от Комисията, назначена за провеждането на конкурса, за представяне

7. Място и срок за подаване на документите за участие в конкурса:

Документите се подават в Център за услуги и информация на гражданите, в сградата на Общинска администрация - Дряново, ул. „Бачо Киро” № 19 на първия етаж , всеки работен ден  от 08.30 ч. до 12.00 ч. и от 12.30 ч. до 17.00 ч., лично от кандидатите или от техни упълномощени представители.

 Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС документите, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса, може да се подават по електронен път на електронен адрес: trz@dryanovo.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС, следва да бъдат подписани от кандидата с квалифициран електронен подпис. Документите, подадени на електронна поща без квалифициран електронен подпис, няма да се разглеждат от конкурсната комисия.

Краен срок за подаване на документите:   До 17.00 часа на 10-я ден от датата на публикуване на обявлението за конкурса по чл. 10а от Закона за държавния служител. 10 – дневният срок започва да тече от датата на публикуването на обявлението за конкурса.

Телефон за справки – 0676 – 72962 вътр. 115 или 116

Лице за контакти Виолета Иванова – Старши експерт Човешки ресурси в дирекция ИХП.

   8. Място, където кандидатите могат да се запознаят и да получат длъжностната характеристика и други необходими за конкурсната процедура документи - Центъра за услуги и информация на гражданите  в сградата на Общинска администрация -  Дряново,  всеки работен ден от 08.30 ч. до 12.00 ч. и от 12.30 ч. до 17.00 ч.

            9. Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъците и всички съобщения във връзка с провеждането на конкурса

 Интернет страницата на Община Дряново www.dryanovo.bg в раздел „Акценти“

10. На основание чл.10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители обявлението за конкурса е публикувано в:

     - Интернет страницата на Община Дряново www.dryanovo.bg в раздел „Акценти“

    - Регистъра по чл.61, ал. 1 от Закона за Администрацията

    - Jobs.bg

 

 

 

ТРИФОН ПАНЧЕВ

За Орган по назначаване

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново