Община
Туризъм
Избори за президент и вицепрезидент и за народни представители в 47-ото Народно събрание 2021

Покана за консултации за сформиране на състава на Секционните избирателни комисии

 

ДО

ОБЩИНСКИТЕ РЪКОВОДСТВА НА:

ПАРТИЯ „ИМА ТАКЪВ НАРОД“

КОАЛИЦИЯ „ГЕРБ - СДС

КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

КОАЛИЦИЯ „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“

ПАРТИЯ „ДПС“

КОАЛИЦИЯ „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“

 

ПОКАНА

За провеждане на консултации за съставите на СИК във връзка с произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за Народно събрание на 14.11.2021 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 91, ал. 1 и ал. 3 от Изборния кодекс (ИК) и Решение № 644-ПВР/НС от 29.09.2021 г. на ЦИК, Районната избирателна комисия, по предложение на кмета на Общината, назначава съставите на Секционните избирателни комисии и утвърждава списъка на резервните членове до 19.10.2021 г. и съставите на ПСИК за избиратели с трайни увреждания не по-късно от 03.11.2021 г. включително.

Кметовете на общини до 09.10.2021 г. включително провеждат публични консултации за сформиране съставите на Секционните избирателни комисии с представителите на парламентарно представените партии и коалиции в 46-ото Народно събрание.

На основание т. 5. от Решение № 644-ПВР/НС от 29.09.2021 г. на ЦИК в консултациите участват парламентарно представените партии и коалиции в 46-ото Народно събрание.

Съгласно т. 6 от Решение 644-ПВР/НС от 29.09.2021 г. на ЦИК в консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени.

Предвид изложеното и на основание чл. 91, ал. 3 от Изборния кодекс, на 06.10.2021 г.  (сряда) от 17,00 ч. в Заседателната зала на Община Дряново каня Ваш представител, упълномощен от лице от централното ръководство на политическата партия или коалиция, за провеждане на консултации за определяне съставите на Секционните избирателни комисии за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за Народно събрание на 14.11.2021 г.

Съгласно чл. 91, ал. 4 от Изборния кодекс и т. 7 от Решение № 644-ПВР/НС от 29.09.2021 г.  на ЦИК при провеждането на консултациите участващите партии и коалиции представят следните документи:

1.  Писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:

наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;

- имената и ЕГН на предложените лица;

- длъжността в комисията, за която се предлагат;

- образование, специалност;

- телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.

2. Заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 02.09.2021 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 46-ото Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията.

3.  Когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя пълномощно, подписано от представляващите съответната партия или коалиция, или заверено копие от такова пълномощно.

4. Списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно в случаите по чл. 51, ал. 2 от Изборния кодекс или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в точка 1.

На основание т. 8 от Решение № 644-ПВР/НС от 29.09.2021 г. на ЦИК за проведените консултации се съставя протокол, в който се вписват имената на участвалите лица и в какво качество участват; направените предложения, възражения, особени мнения, становището по предложенията на другите участници, постигнатото съгласие или ако такова не е налице, в какво се изразява съгласието между участвалите в консултациите представители на партиите и коалициите.

Съгласно т. 9 от Решение № 644-ПВР/НС от 29.09.2021 г. на ЦИК протоколът се подписва от всички участвали в консултациите лица.

На основание т. 10 от Решение 644-ПВР/НС от 29.09.2021 г. на ЦИК към протокола се прилагат постъпилите писмени възражения, особените мнения, когато протоколът е подписан с особено мнение; мотивите за отказ да бъде подписан протоколът, а също така:

поканите до партиите и коалициите за участие в консултациите;

доказателства за публичното оповестяване на деня, часа и мястото на консултациите;

копия от удостоверенията за актуално състояние на партиите, заверени от участвалите в консултациите лица, съответно копие от решението за образуване на коалицията;

пълномощните от лицата, представляващи партията или коалицията, когато в консултациите участват упълномощени лица;

- предложенията на партиите и коалициите за съставите на СИК и за резервни членове на СИК.

 

С оглед оперативното провеждане на консултациите предложенията и представените документи  следва да бъдат съобразени със съответното решение на РИК - Габрово.

 

 

С  уважение,

ТРИФОН ПАНЧЕВ                                

Кмет на община Дряново

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново