Община
Туризъм
Новини

Предстои почистване на река Дряновска от растителност

Във връзка с намалената проводимост на река Дряновска в границите на урбанизираната територия на град Дряново и с. Царева ливада, своята работа приключи Междуведомствена комисия, назначена със заповед на кмета на Община Дряново.

В комисията взеха участие представители на Общинска администрация- Дряново, Областна администрация - Габрово, Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението - Габрово, Басейнова дирекция - Дунавски район, Регионална инспекция по околната среда и водите - Велико Търново и Регионална дирекция по горите - Велико Търново.

След извършеният оглед, за работата на комисията е съставен протокол, одобрен от кмета на Община Дряново.

Решения на комисията:

Кметът на Община Дряново да предприеме действия по почистване на речната растителност в границите на речното корито. За изкореняването и изнасянето  на растителността от проблемните участъци е допустимо използването на механизирана техника.

Във връзка с констатираните наносни отложения, да се уведоми областния управител на Област Габрово, за предприемане на действие, съгласно неговите компетенции.

Преди предприемане на действията по премахване на растителността да се уведоми БДДР - Плевен и РИОСВ - Велико Търново за начална дата на почистването.

Река 1 Река 2 Река 3 Река 4 Река 5
Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново