Община
Туризъм
Акценти

Община Дряново обявява подбор на персонал, ангажиран в рамките на проект „Патронажна грижа+"

ОБЩИНА ДРЯНОВО

 

В изпълнение на договор № BG05M9OP001-6.002-0204-C01 по проект „Патронажна грижа+ в община Дряново”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 за предоставяне на интегрирани здравно – социални услуги в домашна среда Община Дряново

ОБЯВЯВА

подбор на персонал, ангажиран в рамките на проекта за следните длъжности:

 

I. Направление 1 – Патронажна грижа

 • Сътрудник Социални дейности“ - 1 бр.;
 • Домашни санитари - 5 бр.;
 • Медицински специалист – 2 бр. – почасово;
 • Шофьор – 1 бр. почасово.

 

        Персоналът се назначава за срок изпълнението на проекта на трудово правоотношение на базата на необходимите квалификация и опит, така че да изпълнява заложените в проекта дейности.

1. Сътрудник „Социални дейности“

 Изисквания за заемане на длъжността:

 1. Завършено средно образование;
 2. Професионален опит – не се изисква, но ще се счита за предимство;
 3. Трудов стаж – не се изисква.

4)  Добро познаване на нормативните актове, свързани с:

-  Ръководство за бенефициенти за изпълнение на договор по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“

- „Методика за предоставяне на патронажни грижи по домовете за възрастни хора и хора с увреждания“;

- Закони, правилници, наредби и методики в социалната сфера, касаещи работата на услугите, заложени в проекта.

5)  Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;

Основни задължения и отговорности на длъжността:

1/ Организира цялостната дейност на предоставяне на здравно-социални услуги в домашна среда по проект „Патронажна грижа + в община Дряново”, при спазване изискванията на действащото законодателство и нормативните и поднормативни актове, регламентиращи този тип дейности;

2/ Следи за стриктното изпълнение на графика от страна на наетия персонал;

3/ Осъществява контрол на служителите по изпълнение на качеството и количеството на предоставените социални и здравни услуги;

4/ Участва в комисии, анкети и проверки по домовете на потребителите;

5/ Отговаря и води личните досиета на потребителите и задължителната документация по проекта;

6/ Осигурява безопасни и здравословни условия на труд;

7/ Контролира правилното водене и съхраняване на документацията;

8/ Управлява предоставеното му имущество и отговаря за съхраняването и поддържането на материално-техническата база;

9/ Осъществява контакт и информира екипа на проекта;

10/ Организира и участва в обсъждането и планирането на дейностите на служителите;

11/ Извършва и други задачи, поставени от Ръководителя на проекта.

 

2. Домашни санитари

Изисквания за заемане на длъжността:

1/ Образование -  основно;

2/ Професионален опит – не се изисква, но професионалният опит в социална или здравна сфера е предимство;

3/ Трудов стаж – не се изисква.

Основни задължения и отговорности за длъжността:

1/ Извършва домашни посещения и дейности, съобразно изготвена оценка на потребностите по предварително изготвен график;

2/ Съдейства за изготвянето на месечни графици по предоставяне на услугата;

3/ Участва в мобилната работа на екипа като презентира предлаганите услуги по проекта;

4/ Отговаря за изпълнението на заложените дейности в индивидуалните планове и следи за тяхната актуализация при необходимост;

5/ Работи в посока за подобряване на социалния статус на потребителите;

6/ Подпомага потребителите при поддържането на социални контакти и социално включване;

7/ Съдейства за снабдяване на технически помощни средства при необходимост;

8/ Оказва съдействие на потребителите при разрешаването на възникнали проблеми от социален и битов характер, като осъществява контакти с техните близките и роднини;

9/ Осъществява комуникация с потребителите на услугата и семействата им;

10/  Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми.

 

3. Медицински специалист

Изисквания за заемане на длъжността:

1/ Завършено медицинско образование;

2/ Образователно-квалификационна степен – „специалист”/„бакалавър”

3/ Специалност – мед. сестра, акушерка, фелдшер;

4/ Професионален опит – 1 година;

5/ Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;

Основни задължения и отговорности за длъжността:

 1/ Предоставяне и събиране на здравна информация за потребителите;

2/ Измерване на витални показатели (кръвно налягане, пулс и температура);

3/ Извършва здравни услуги и манипулации, съгласно утвърдената от Министерство на здравеопазването „Методика за предоставяне на патронажни грижи по домовете за възрастни хора и хора с увреждания”;

        4/ Разработва здравни планове за медицински грижи на потребителите;

5/ Участва в изработването на  оценки и индивидуални планове на потребителите;

6/ Препоръчва и съдейства за текущо лечение и грижа, съобразени с извършените изследвания и предписани манипулации;

7/ Поддържа тясна връзка с близките на потребителите като редовно ги информира за здравословното им състояние;

8/ Следи за стерилността на използваните материали и за хигиената на помещенията в дома на потребителите;

9/ Следи за жизнения статус на потребителите и дава съвети за подобряване на здравословното им състояние;

10/ Води необходимата документация и отчетност;

11/ Участва в мобилната работа на екипа;

        12/ Участва в обсъждането и планирането на дейностите.

 

            4. Шофьор

Изисквания за заемане на длъжността:

1/ Завършено средно образование;

2/ Професионален опит – минимум 1 /една/ година;

3/ Да притежава шофьорска книжка – кат. В;

4/ Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;

Основни задължения и отговорности за длъжността:

1/ Работи с екипа предоставящ мобилни здравно-социални услуги по утвърден график;

 2/ Води необходимата документация и отчетност;

 3/ Участва в обсъждането и планирането на дейностите на специалистите. 

 

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
   - Кандидатите да имат познания и опит в областта на работата с рискови целеви групи и нормативната база за предоставяне на социални услуги.

 • Умения, опит и мотивация за работа с хора в неравностойно положение и взаимодействие с различни институции.
 •  Да имат комуникативна компетентност и умения за работа в екип.
 •  Кандидатът за сътрудник „Социални дейности“ да притежава умения и опит за управление - способност да мотивира екипа и да създава усещане за сътрудничество между членовете му. 

 

II. Направление 2 Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности.

     Община Дряново набира следния персонал: Хигиенист – 25 позиции на 8-часов работен ден

     Място на работа: социалните услуги, държавно делегирана дейност в община Дряново– град и населените места: с. Гостилица, с. Царева ливада, с. Радовци.

     Характер на работата: поддържа хигиената в помещенията на социалната услуга и дворните места, съгласно изискванията на РЗИ, извършва ежедневна дезинфекция на помещенията, сградата и всички необходими критични точки, извършва подмяна на спално бельо и др.

 

    Изисквания за заемане на длъжността:

 • Минимална образователна степен - начално образование;
 • Професионален опит - не се изисква, но професионалният опит в социална или здравна сфера е предимство;
 • Желание, готовност и мотивация за работа в социални услуги, делегирани от държавата дейности.

   

    Начин на провеждане на подбора:

    1. Обявление

    2. Подбор по подадените документи

    3. Събеседване

   

    Необходими документи за участие в процедурата по подбор:

 - Заявление - по образец;

Автобиография - по образец;

- Декларация - по образец;

Документ за завършено образование – копие;

- Шофьорска книжка – копие /ако е приложимо/;

- Копие на документи, удостоверяващи трудовия стаж на кандидата /ако е приложимо/;

- Копие на документи доказващи допълнителни умения и квалификация /ако е приложимо/.

 

Документите по образец се получават на адрес: гр. Дряново, ул. „Бачо Киро“ 19, стая 106 /Общинска администрация/ или могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на Община Дряново.

 

Място и срок за подаване на документите:

Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в гр. Дряново, ул. „Бачо Киро“ 19, стая 106  до 10.11.2021 г. включително.

Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от обявения срок.

  

Всички съобщения във връзка с подбора, ще се обявяват на информационното табло на Общинска администрация гр. Дряново, ул. „Бачо Киро“ 19  и на сайта на Община Дряново.

 

В 7-дневен срок от обявяването на списъците с класиране всяко кандидатствало лице може да направи възражение пред Кмета на Община Дряново.

 

        Телефон за информация: 0676/7-29-62 в. 121

 

ВАЖНО:

Списъците с допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати ще бъдат обявени до 15.11.2021 г. на информационното табло в Общинска администрация в гр. Дряново, ул. „Бачо Киро“ 19 и на сайта на Община Дряново.

 


 Заявление за кандидатстване

 Заявление за кандидатстване на длъжност хигиенист

 CV

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново