Община
Туризъм
Акценти

Община Дряново обявява процедура за подбор на кандидат-потребители за ползване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда по проект „Патронажна грижа +”

ОБЩИНА ДРЯНОВО

 

ОБЯВЯВА

 

процедура за подбор на кандидат-потребители за ползване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда по проект №BG05M9OP001-6.002-0204-C01 „Патронажна грижа + в община Дряново”:

Здравни грижи – осигуряване на медицински грижи;

Социални дейности – подпомагане от домашен санитар за ежедневни дейности и трудности, социално консултиране;

Психологическо подпомагане (психологическо консултиране и подпомагане на потребители и техните семейства).

Кандидат-потребители, които могат да ползват здравно-социалните услуги, са:

 • лица с увреждания;
 • възрастни хора в невъзможност от самообслужване, лица над 54 г.;
 • други уязвими групи, включително лица поставени под карантина във връзка с COVID-19;
 • лица от рисковите групи за заразяване с COVID-19.

 

Необходими документи:

 1. Заявление по образец;
 2. Документ за самоличност (за справка);
 3. Документ за самоличност на законния представител - настойник, попечител (за справка);
 4. Експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие), Медицински протокол на ЛКК (копие);
 5. Други медицински документи - актуална епикриза с описани основни и придружаващи заболявания и др. (копие);

 Удостоверение за настойничество/попечителство (копие);

 1. Пълномощно, за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата - когато не се подава лично;
 2. Други документи.

 

Услугата може да се заявява през целия период на изпълнение на проекта, като първоначално ще бъдат разгледани и оценени кандидат-потребителите, които са подали заявление до 12.11.2021 г. При запълване на капацитета лице, което отговаря на критериите за допустимост, ще бъде записано в списък на чакащите и при наличие на свободно място ще бъде включвано съобразно реда на подаване на заявлението.

На всички лица, подали заявления, ще бъде извършена индивидуална оценка на потребностите, чрез посещение в дома. Едно лице може да ползва здравно-социални услуги до 2 часа на ден, според необходимостта и извършената от екипа оценка на потребностите.

Образец на заявлението може бъде получен в Община Дряново (стая 106) или изтеглен от сайта на Община Дряново - www.dryanovo.bg

 

Услугата ще стартира считано от 29.11.2021 г. с продължителност 12 месеца.

 

Всички заявления с придружаващи документи се подават в сградата на Общинска администрация Дряново, стая 106, гр. Дряново, ул. „Бачо Киро“ № 19.

 

 

 


 Заявление потребител

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново