Община
Туризъм
Проекти по Оперативна програма Околна среда

На вниманието на всички участници, закупили документация

ДО
ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ
ЗАКУПИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА ПОДГОТОВКА НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ГПСОВ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ДОИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА СИСТЕМА И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНА СИСТЕМА - ГРАД ДРЯНОВО” ЕТАП 1 И ЕТАП 2”


 Отговор 6

 Отговор 7

 Отговор 8

 Отговор 9

 Отговор 10

Услуги
Актуално
150 години град Дряново
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново