Община
Туризъм
Акценти

Резултати от конкурса за длъжността Директор на Дирекция „Местни данъци и такси, бюджет и финанси” в Общинска администрация - Дряново

 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ!

ПРОТОКОЛ

№ 04/ 27.10.2021 г.

От дейността на конкурсна комисия, назначена със заповед №607 /08.10.2021 г. на кмета на Община Дряново за провеждане на конкурс за избор на държавен служител за заемане на длъжността Директор дирекция „Местни данъци и такси, бюджет и финанси” в Община Дряново.

 

На основание чл. 44, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, комисията, назначена със заповед №607 /08.10.2021 г. на кмета на Община Дряново за провеждане на конкурс за избор на държавен служител за заемане на длъжността Директор дирекция „Местни данъци и такси, бюджет и финанси” в Община Дряново извърши следното класиране:

 

 

Първо място: Йордан Пенчев Млъзев, подал документи за участие с вх. № 22.00-1535/06.10.2021 г. по описа на Община Дряново и получила окончателен резултат 33,78 точки.

 

 

Окончателният резултат на кандидата, съгласно чл. 43 ал. 1 от НПКПМДС е:

Име, презиме и фамилия на кандидата 

Резултат от начина по чл.24 

Коефициент 

Резултат от интервюто 

Коефициент 

Окончателен резултат 

Йордан Пенчев Млъзев

4.70

3

4.92

4

33,78

 

 

…………………………………………….

Подписи на членовете на конкурсната комисия:

 

Председател:………/П/……………

                     /Ангел Ангелов/

Членове:  

  1. ................/П/...........................

       /адв. Галин Ненов/

 

  1. ................/П/.........................

/ Виолета Иванова

 

 

Дата:   27 .10.2021 г.

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново