Община
Туризъм
Акценти

Публична покана за събиране на оферти за избор на кредитна институция

 

На основание Решение № 417, по Протокол № 46 от 28.10.2021 г. на Общински съвет – Дряново, чл. 5, ал. 1, т. 5 и чл. 17, и чл. 19 от Закона за общинския дълг, и Раздел XI от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на общината, Община Дряново

 ОБЯВЯВА

Процедура за избор на кредитна институция, която да осигури краткосрочен общински заем, при следните параметри:

 

1. Максимален размер на дълга: 200 000 / двеста хиляди/ лева;

2. Валута: български лева;

3. Вид на дълга: краткосрочен оборотен кредит;

4. Начин на обезпечаване: залог по реда на закона за особените залози, върху всички настоящи и бъдещи вземания по бюджетната сметка на Община Дряново, водена в Общинска банка АД, по която постъпват след централизация приходите по бюджета на общината, както и върху всички настоящи и бъдещи вземания на община Дряново с произход собствени приходи по чл.45, ал.1, т.1, букви от „а“ до „ж“ от Закона за публичните финанси и обща изравнителна субсидия за местни дейности по чл. 52, ал.1, т.1, б. „б“ от Закона за публичните финанси;

5. Срок на погасяване на главницата – до 12 месеца считано от датата на подписване на договора с банката

6.Начин на плащане на лихвите – ежемесечно;

7. Максимален лихвен процент:

- лихвен процент за редовен дълг – до  3,5 % годишно;

 

8. Такси и комисиони: За проучване и анализ – до 0,15%, комисионна за управление до 1% и комисионна за ангажимент до 1%.

 

9. Съдържание на офертата и изисквания към документите:

9.1 Всяка оферта трябва да бъде поставена в непрозрачен и с ненарушена цялост плик, който да съдържа опис на съдържанието на плика.

9.2 Офертите на участниците трябва да съдържат предложения за лихвения процент, размер на такси и комисиони и други такси.

9.3  Заявление за участие включващо административни сведения за участника, което включва посочване на ЕИК по БУЛСТАТ, административен и електронен адрес за кореспонденция, представляващ или упълномощено лице. Документ, с който лицето е оправомощено да подписва документи от името на банката.

9.4 Проект на договор за кредит.

9.5 Проект на договор за залог.

 

10. Място, срок и начин за подаване на офертите: До 17:00 часа на 10 ноември 2021 г. лично или по поща /куриер, информационен център в сградата на Община Дряново, гр. Дряново, ул. Бачо Киро № 19. На плика трябва да бъде отбелязано: За участие в процедура с предмет: „Избор на финансова или кредитна институция за предоставяне на Община Дряново на  краткосрочен кредит“, както и наименованието на участника.

 

11. За получените оферти от Деловодството на Община Дряново се получава входящ номер, дата и се отбелязва часът на получаването.

12. Не се приемат оферти подадени след изтичане на крайният срок и час.

13. Получените оферти се предават на председателят на комисията с протокол.

 

14. Място и дата на отваряне на офертите: 15.30 часа на 11 ноември 2021 г., в зала „Заседателна“  в сградата на Община Дряново.

 

15. Срок на валидност на офертите – 30 дни от отварянето им.

16. Критерии за оценяване на офертите: Комплексната оценка на постъпилите оферти и класирането на участниците след провеждането на процедурата се извършва въз основа  на критерия- „най-ниско предложено възнаграждение от участник в процедурата“.Комплексна оценка по посочения критерии се формира по следния начин „годишен лихвен процент“ /ГЛП/ - с относителна тежест 80% и „такси и комисионни по кредите“ – общ процент /ТКК/ предложени от участника – с относителна тежест 20%.

  Формула: КО=ГЛПх0,8 + ТККх0,2

  Участникът получил най-ниска КО се класира на първо място, като следващите се класират след него във низходящ ред.

 

17. Наименование, адрес, телефон, факс, електронен адрес на общината и лице за контакт.

Община Дряново, гр. Дряново, ул. „Бачо Киро“ № 19, тел: 0879361330, mdt@dryanovo.bg, Светлана Павлова

 


 Публична показа за събиране на оферти за избор на кредитна институция

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново