Община
Туризъм
Проекти по Оперативна програма Околна среда

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга „Изпълнение на техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект „Изграждане на ГПСОВ, реконструкция и доизграждане на канализационна система с реконструкция на водоснабдителна система - град Дряново” - етап 1 и етап 2”


 Описание на поръчката

 Техническа спесификация

 Указания за участие

 Заповед 480

 Решение

 Обявление

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново