Община
Туризъм
Учебни заведения

ВУИ "Св. св. Кирил и Методий"

Възпитателно училище - интернат “Св. Св. Кирил и Методий”, село Керека, се намира на 10км от гр. Дряново и на 20км от гр. Велико Търново. В училището са настанени деца от цялата страна - малолетни от 8 до 14 години и непълнолетни от 14 до 18 годишна възраст, извършили противообществени прояви – момчета. ВУИ – с. Керека е държавно училище с дневна форма на обучение. По своя вид то е специално училище-интернат, с целогодишен, непрекъснат режим на работа. Разпределението и настаняването по възпитателните училища-интернати, на деца,на които е наложена съответната мярка при условията и по реда на Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните,се извършва от Министерството на образованието и науката. Капацитетът на Интерната е 90 ученика. За учебната 2006/ 2007 година във ВУИ “Св. Св. Кирил и Методий” са настанени 58 ученика. Те живеят в общежитието към училището. За времето на престоя им се осигуряват храна, облекло, медикаменти и учебни помагала. Учениците се обучават в 6 самостятелни паралелки от I до VIII клас. В учебния корпус на училището има 10 класни стаи, 3 специализирани кабинета, 3 учебни работилници и 2 клуба за почивка на учениците. Училището разполага с добре оборудван физкултурен салон и 2 спортни площадки.От учебната 2005/2006 година е обзаведена и компютърна зала с 8 броя компютри.Сградния фонд на ученическия стол е цялостно ремонтиран с алуминиева дограма, нова външна мазилка. Цялата налична база осигурява добри възможности за ефективна учебна и корекционно-възпитателна дейност. В училището съществува професионалнa паралелкa след VI клас, чийто срок на обучение е 2 години. Професионалната квалификация е работник, а специалността – “Мебелист”. Учениците усвояват професионални умения и навици в добре обзаведените работилници по: “Дървообработване”, “Електротехника” и “Металообработване”. Като част от учебната програма по ЗИП – Дървообработване, Електротехника и Учебна практика, децата изработват изделия, изпълняват частни поръчки на граждани и фирми, като изработка на врати, прозорци, маси, секции, гарнитури и други. Това е стимул на подрастващите към овладяване на дадената професия с цел по-лесно вграждане в обществото. Опирайки се на детския ентусиазъм, енергия, способност, интереси на децата да пеят, танцуват, рисуват и да спортуват, в училището са утвърдени следните извънкласни дейности: 
1. Група “Приложно-декоративни изкуства”;
2. Секция “Футбол”;
3. Музикален оркестър с вокална група.
Тези форми са средство за запълване вакуума от свободно време на учениците, за ангажиране на тяхното внимание, за стимулиране на съзидателното им поведение и позитивно мислене. За учениците се грижат 18 педагози. Всички те търсят допълнителни възможности, нови решения, стараят се да разчупят традицията и познатите форми, за да осъвременят училището. Търсят най-подходящите съвременни модели за обучение и възпитание на тези деца с проблемно поведение. Огромно е тяхното удовлетворение, когато след години ги посещават техни ученици, реализирали се вече в живота и поправили грешките, допуснати в лудите млади години. Вратите на училището са винаги отворени гостоприемно за хора, които желаят да помогнат на учениците и педагозите в тяхната работа.

Основната задача на ВУИ”Свети Свети Кирил и Методий”, село Керека е ефективната корекционно-възпитателната дейност на деца с девиантно поведение. Възпитанието и обучението в училище е според държавните образователни изисквания. Всички дейности се уповават на Закона за закрила на детето. законовите разпоредби на МОН за правата на детето. Корекционно-възпитателната работа с учениците с асоциални прояви има за цел да окаже подходяща психотерапия, насочена към повишаване на себеуважението и увереността на децата в изграждането на по-зрели възгледи у тях към живота и към другите, приобщаването им към подходяща социална среда, пренасочването им към нови социални ангажименти, преосмислянето на ценностите. Учебната и възпитателната дейност на учениците цели да ги възпитава в родолюбие, зачитане на законите, положително отношение към труд, етнос, език и религия. Акцентира се върху възрастовите и индивидуални особености на ученика и той да се включи реално с изяви при постигане на определена цел. Чрез различни форми и методи на работа се стимулират и творческите заложби на учениците. За преодоляване на аморалните и асоциалните нагласи се организират разнообразни дейности по избор, които дават възможност за самоизява и творчеството на децата в риск. Крайната цел е положително интегриране на децата в обществото след прекратяване на престоя им във ВУИ.

Контакти:

Телефон 06720/22-23
Факс 06720/22-15
Канцелария 06720/22-16
Директор 06720/22-15
Адрес с.Керека общ.Дряново 5388
Email vui_kereka_@abv.bg
Website http://www.vui-kereka.com

 

ВУИ ВУИ ВУИ
Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново