Община
Туризъм
Търгове, конкурси и концесии

Процедура за избор на изпълнител за извършване на услуга с предмет: ,,Избор на изпълнител за „Организиране и провеждане на обучения на служителите от общинска администрация в Дряново”

Процедура за избор на изпълнител за извършване на услуга с предмет: ,,Избор на изпълнител за „Организиране и провеждане на обучения на служителите от общинска администрация в Дряново” по Проект „Община Дряново - прозрачна и ефективна местна администрация”, по Договор № А12-22-82/10.05.2013 г по ОП „Административен капацитет”, приоритетна ос II ,,Управление на човешките ресурси”, подприоритет „Компетентна и ефективна държавна администрация” по бюджетна линия  BG051PO002/12/2.2-07  по  2007 - 2013 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз”


 Заповед 302

 Указание и методика

 Технически спесификации

 Образец оферта

 Образец админ

 Образец 3 декларация

 Образец 4 декларация

 Образец 5 декларация

 Образец 6 декларация

 Образец 7 декларация

 Образец 8 декларация

 Образец 9 експерти

 Образец 10 експерти автобиография

 Образец 11 декларация

 Образец 12 декларация

 Образец 13 декларация

 Образец 14 техническо предложение

 Образец 15 ценово предложение

 Образец 16 проектодоговор

 Образец 17 банкова гаранция

 Образец 18 списък на документите

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново