Община
Туризъм
Съобщения

Прекатегоризиране на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, категоризирани през 2006-2007 г.

Община Дряново уведомява всички собственици на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, категоризирани през 2006-2007 г., съгласно пар. 5, ал.1 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за туризма (обн. в ДВ бр.30 от 26.03.2013 г.), че са длъжни да прекатегоризират своите обекти през 2015 г., като подадат заявление в Общинска администрация не по-късно от три месеца преди настъпване на същата дата на първоначалната категоризация (ден и месец). При неподаване на заявление, както и неспазване на срока за подаване, категорията на обекта автоматично се прекратява.

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново