Община
Туризъм
ОБА3 - Административно-технически услуги "Устройство на територията"

ОБА 3.54 - Издаване на разрешение за строеж (разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешно квартални пространства)

Нормативна уредба:

● Закон за устройство на територията /ЗУТ/ - чл. 148, във връзка с чл. 72, ал.1

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Заявлението, заедно с приложените документи, се приема от специалист в ЦУИГ към Общинска администрация - Дряново.
Заявлението се регистрира в електронната система за документооборот, като заявителят заплаща дължимата такса в зависимост от вида на услугата в ЦУИГ, след което специалиста в ЦУИГ насочва преписката към Кмета на Община Дряново, а той пренасочва преписката към Главния архитект на Община Дряново.
Заявлението, заедно с приложените документи, се приема от специалист в Дирекция УТИСП в Oбщинска администрация - Дряново. След разглеждане на представените документи се издава разрешение за строеж (разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешно квартални пространства).
Разрешението за строеж (разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешно квартални пространства) се получава от заявителя в Дирекция УТИСП.

Описание на резултат от услугата:

Издаване на разрешение за строеж (разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешно квартални пространства).

Необходими документи:

● Заявление за издаване на разрешение за строеж (разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешно квартални пространства);
● Разрешение за строеж № ………………………………. /за нов строеж/;
● Пълномощно /в случай, че заявлението се подава от пълномощник/;
● Документ за платена такса.

Срок на действие на индивидуалния административен акт:

Срокът, който е указан в разрешението за строеж (разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешно квартални пространства).

Срок на изпълнение: 7 дни.

Такса: 20,00 лв.

Таксата се заплаща на място в брой или по банкова сметка.
При попълване на платежното нареждане е необходимо да се посочи вида на административната услуга.
Копие от платежното нареждане следва да се приложи към заявлението.

*банкова сметка: BG60SOMB91308449689744
Общинска банка АД - ФЦ Габрово

BIC: SOMBBGSF
код на бюджетно плащане: 448001 / Такси за технически услуги


 Разрешение за строеж (разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешно квартални пространства)

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново