Община
Туризъм
ОБА7 - Административни услуги "Реклама"

ОБА 7.2 - Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти за поставяне на преместваеми обекти и рекламно-информационни елементи

Нормативна уредба:

● Закон за устройство на територията /ЗУТ/ - чл. 145, ал. 1.  

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Заявлението, заедно с приложените документи, се приема от специалист в ЦУИГ към Общинска администрация - Дряново.
Заявлението се регистрира в електронната система за документооборот, като заявителят заплаща дължимата такса в зависимост от вида на услугата в ЦУИГ, след което специалиста в ЦУИГ насочва преписката към Главния архитект на Община Дряново.
Заявлението, заедно с приложените документи, се приема от специалист в Дирекция УТИСП в Oбщинска администрация - Дряново. След разглеждане на представените документи, инвестиционните проекти се съгласуват и одобряват.
Съгласуваните и одобрени инвестиционни проекти се получават от заявителя в Дирекция УТИСП.

Описание на резултат от услугата:

Съгласувани и одобрени инвестиционни проекти.

Необходими документи:

● Заявление за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти за поставяне на преместваеми обекти и рекламно информационни елементи;
● Документ за собственост или друг документ, даващ основание за заемане на имота;
● Удостоверение за наследници /при необходимост/;
● Виза за проектиране в случаите по чл. 140, ал. 3 от ЗУТ;
● Три копия от инвестиционните проекти /ИП/;
● Специални разрешителни по закон /при необходимост/;
● Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура /при необходимост/;
● Пълномощно /в случай, че заявлението се подава от пълномощник/;
● Документ за платена такса.

Срок на действие на индивидуалния административен акт:

Безсрочен.

Срок на изпълнение и такси:

 

 

 

Вид услуга

Срок

Такса /лв./

 

обикновена

7 раб. дни

10,00

 

бърза

3 раб. дни

20,00

 

експресна

24 часа

  30,00

 

Таксата се заплаща на място в брой или по банкова сметка.
При попълване на платежното нареждане е необходимо да се посочи вида на административната услуга.
Копие от платежното нареждане следва да се приложи към заявлението.

*банкова сметка: BG60SOMB91308449689744
Общинска банка АД - ФЦ Габрово

BIC: SOMBBGSF
код на бюджетно плащане: 448001 / Такси за технически услуги


 Заявление

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново