Община
Туризъм
ОБА3 - Административно-технически услуги "Устройство на територията"

ОБА 3.47 - Издаване на виза за проектиране, съгласно чл. 12, ал. 3 и чл. 59, ал. 2 от ЗУТ

Нормативна уредба:

● Закон за кадарстъра и имотния  регистър – § 4, ал.1, т.1 от ПЗР;
● Закон за устройство на територията – чл. 140; чл.12, ал.3; чл. 59, ал.2;
● НАРЕДБА № 19 от 25.10.2012 г. за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им – чл.11, ал.2;
ЗАКОН за горите;
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи - чл. 3, ал. 5;
НАРЕДБА № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони;
● Наредба за определянето и администрирането на местнте  такси и цени на услуги на територията на Община Дряново;

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Заявлението, заедно с приложените документи, се приема от специалист в ЦУИГ към общинска администрация – Дряново.
Заявлението се регистрира в електронната система за документооборот, като заявителят заплаща дължимата такса в зависимост от вида на услугата в ЦУИГ, след което специалистът  в ЦУИГ насочва преписката към главния архитект на общината.
След разглеждане на предоставените документи главният архитект издава виза за проектиране.
След издаване на визата за проектиране  същата се съобщава на заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ.
Издадената  виза  се получава в дирекция УТИСП от заявителя.

Описание на резултат от услугата:

Издадена виза за проектиране на обекти, чиито функции са съвместими с предназначението на имотите без промяна на предназначението на поземлените имоти.

Необходими документи:

Заявление;
Документ за собственост или учредено право на строеж;
● Удостоверение за наследници – при необходимост;
● Актуална скица - оригинал, издадена от СГКК- гр. Габрово/Общинска служба Земеделие – гр. Дряново;
● Документи, удостоверяващи законността на построените сгради в имота;
● Съгласие с нотариална заверка на подписите /оригинал/ от собствениците на съседните имоти, ако застрояването ще бъде извършено на граница;
● Становище от РИОСВ, РЗИ и басейнова дирекция /при необходимост/;
● Пълномощно когато заявлението се подава от пълномощник.

Срок на действие на индивидуалния административен акт: 6 месеца от дата на издаването.

Срок на изпълнение:
 

 

 

Вид услуга

Срок

Такса /лв./

 

обикновена

  14  раб.дни

20,00


Таксата се заплаща на място в брой или по банкова сметка.
При попълване на платежното нареждане е необходимо да се посочи вида на административната услуга.
Копие от платежното нареждане следва да се приложи към заявлението.

*банкова сметка: BG60SOMB91308449689744
Общинска банка АД - ФЦ Габрово

BIC: SOMBBGSF
код на бюджетно плащане: 448001 / Такси за технически услуги


 Заявление

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново