Община
Община
Туризъм
Регламент

Регламент на Обществен форум

ОБЩЕСТВЕН ФОРУМ

ИНИЦИИРАН  ОТ  ОБЩНОСТТА

 

КАК ГРАЖДАНИТЕ ДА УЧАСТВАТ РЕАЛНО ВЪВ ФОРМИРАНЕТО НА МЕСТНИ  ПОЛИТИКИ В ОБЩИНА  ДРЯНОВО- 2016

 

    

СЪЩНОСТ  НА  ОБЩЕСТВЕНИЯ ФОРУМ

Обществен форум е една от формите за организация  на гражданско  общество за по-активно участие в местното самоуправление,  подход за въвличане на различни обществени групи във вземане на важни за общността решения, място за обмен на идеи и предложения, свързани с бъдещо развитие и  изграждане на партньорство между институциите.

 

    ┴ ЦЕЛ

Основната цел на Обществен форум е да стимулира и да формира

активно отношение в гражданите, представителите на бизнеса, НПО и медиите към обсъждане и решаване на значими за общината проблеми.

 

   ┴ СПЕЦИФИЧНИ  ЦЕЛИ

 ●Пълно и максимално обективно проучване на реалните потребности на жителите на   Общината;

 ● Приотизиране на  отделни видове дейности в Общинския план    за  развитие;

 ● Да  активира местната общност във формиране на конкретни местни политики;

 

   ┴ ОЧАКВАНИ  РЕЗУЛТАТИ

● Най- значимия резултат от съществуването  на Обществен форум е утвърждаване на демократично начало във формиране и в

реализация на местните политики;

● Включване на възможно най-голям брой граждани в общите и в

тематични публични обсъждания, изслушване, обобщаване и

консенсусно приемане на предложения;

● Мултиплициране на една добра практика за демократично обсъждане и ефективно решаване на значими за местната общност проблеми на най-ниско ниво ;

 

    ┴ КОЙ  УЧАСТВУВА  ВЪВ  ФОРУМА

 

Гражданство;

● НПО;

● Бизнес;

● Местна  власт;

● Медии

 

┴ ЗАДАЧИ  НА  ФОРУМА

 

● Организиране  на широка  обществена  дискусия по  важни  проблеми;

● Привличане  на  всички  заинтересовани страни  и  представители  на  местната  власт  и  институциите;

● Формиране  на  предложения  за  решаване  на значими   проблеми;

● Отправяне  на  препоръки  към  съответните  институции;

● Обсъждане  на  идеи  за  проекти;

● Създаване  на критерии  за  оценка  на  проекти;

● Създаване  на  дарителски  фонд  към обществен  форум;

• Запознаване  с  решения и  становища на  органи  и  институции

● Други;

 

┴ ПРИНЦИПИ

 

● Равнопоставен  диалог и  съгласуване  на  интересите между  всички  участници ;

● Прозрачност при вземане  на  решения и  задължителен  консенсус;

● Спазване  на  правила за  провеждане  на  дискусията, определени  от  форума;

- изказвания  до  4  мин.;

- дискусия  по  определена  тема да  се  води  максимум 45  минути;

 от  които 5  мин. обобщение;

- почивка между  две  теми   -  15  мин.;

- при  необходимост продължаване  на  дискусията  по  дадена  тема, предложението  се  гласува от   записаните на  масата, като  всяка  маса консолидира  един  глас;

● Механизъм  на  самоконтрол при изпълнение  на  решенията

         - в уводната  част  на  всяка  сесия се  прави  отчет от  модератора за  изпълнение  на  решенията по  темите  от  предходната

┴ СТРУКТУРА  НА ОБЩЕСТВЕНИЯ  ФОРУМ

 

Модератор

● Помощник  Модератор

● Секретар

● Работни   маси

1. Общинска  администрация и  териториално  устройство.

2. Общински  съвет

3. Инфраструктура  и  околна  среда

4. Бизнес

5. Образование;

6. Култура  и  вероизповедание

7. Здравеопазване  и социални  дейности

8. Младежки  дейности и  спорт

9. НПО

● Експерти

● Присъстващи -  гости, общественост, медии

 

┴ ОРГАНИЗАЦИЯ  НА  РАБОТАТА  НА  РАБОТНИТЕ  МАСИ

 

Избор  на тематичната  насоченост  на  работните  маси.  Принадлежност към  работна  маса се  изразява  чрез присъствена   карта. Всеки  участник  има  право  да участва  в  до  3  работни  маси по дадена  тема.

 Привличат се     добри  професионалисти, авторитетни представители на местния бизнес и НПО, сектора,  деятели на образованието, културата, здравеопазването, социалните услуги, спорта и други. Предоставяне  на достатъчна по качество и количество информация.

При   желание се консултират   и   съгласуват графици за заседания на работните маси в  период  между  две  сесии.

Всяка  работна  маса има  право да  поиска от  модератора работна  среща по  оповестена   тема минимум  3  работни  дни преди провеждането  на  сесията. За  работната  среща може  да  се изиска допълнителна информация  от  модератора.

 Уточнява се начина  при  представяне  на заключителен  документ  от сесия на  Обществен форум.

 

 

┴ ФИГУРИ,  КОИТО  РЪКОВОДЯТ  ФОРУМА

 

● Модератор

● Помощник  модератор

● Секретар

● Работна  група  - експерти  и  технически  лица по  предназначение -  подпомага подготовката  на   всяка  сесия, разработва  идеи  свързани  с работна  фаза  на   проекти

 

┴  КООРДИНИРАЩА  ОРГАНИЗАЦИЯ -  ОФИС

           

Набира  и  систематизира входящата  и  изходящата  информация,  поддържа  регистрирана фейс.  страница

 

 

┴ КАК СЕ  СВИКВА  СЕСИЯ 

           

         ● Отправят  се   покани на  участниците  във   Форума;

         ● Дневен  ред за  сесията;

         ● Подготвят  се  материали   за  предстоящата  тема;

 

┴ ПРОЦЕДУРА

 

Обществен форум обсъжда конкретни проблеми,  взема решения   , като  всяка  маса   участва в  гласуването с  един  глас;    изработва предложения до Общинска администрация или  Общински съвет, както  и до постоянните комисии към общински съвет,  те изработват становища по предложенията на Обществения форум; Общинският съвет приема решения по Предложенията на Обществения форум и становищата на Постоянните комисии.

Решения и  становища на  Обществен  форум могат  да  бъдат изпращани  и до  ведомства  и  структури  на  регионално  и  национално  ниво.

 

┴ТЕМАТИЧЕН  ОБХВАТ

 

• Темите  за  дискусии  се  избират от  самите  участници.

• Предложения  за   теми се  внасят   в  писмен вид (до  500  знака или  около  ½  страница  формат  А4) в  офиса, не  по- късно  от  5  работни  дни  за последваща  сесия;

• Дадена  тема  за  дискусия   се внася  за  обсъждане  до   3  пъти .

 

Услуги
Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново