Община
Община
Туризъм
Новини

Обществено обсъждане на идеен проект за обект „Паркоустройство и благоустройство на площадно пространство, в поземлен имот 23947.501.9811 по КККР на град Дряново“

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА

 ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА ОБЕКТ „ПАРКОУСТРОЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО НА ПЛОЩАДНО ПРОСТРАНСТВО, НАМИРАЩО СЕ В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 23947.501.9811 ПО КККР НА ГРАД ДРЯНОВО“

ИНВЕСТИТОР: „ВСК-КЕНТАВЪР ИЗ ДИНАМИКА“ ООД, ГР. ДРЯНОВО.

 

Община Дряново обявява на всички заинтересовани физически и юридически лица, че в деловодството на общинска администрация - Дряново е постъпил идеен проект за обект „Паркоустройство и благоустройство на площадно пространство, намиращо се в поземлен имот 23947.501.9811 по КККР на град Дряново“ с инвеститор: „ВСК-КЕНТАВЪР ИЗ ДИНАМИКА“ ООД, ГР. ДРЯНОВО.

 

Цел на инвестиционното намерение:  В имот публична общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 23947.501.9811 по КК, за който е отреден УПИ I отреден за „площад и озеленяване“ от кв. 83 по регулационният план на гр. Дряново, да бъде изграден парк с детска площадка.

Общественото обсъждане ще се проведе на 20.11.2020г. (петък) от 11:00 часа в сградата на Община Дряново - Ритуалната зала, на адрес гр. Дряново, ул. „Бачо Киро“ №19.

Предварителният идеен проект за обект „Паркоустройство и благоустройство на площадно пространство, намиращо се в поземлен имот 23947.501.9811 по КККР на град Дряново“ е на разположение на заинтересованите страни в сградата на общинска администрация - Дряново, стая 204, всеки работен ден от 9,00 до 16,00 часа в периода от 13.11.2020 г. до 20.11.2020 г., както и на интернет страницата на Община Дряново www.dryanovo.bg

Писмени възражения, предложения становища и мнения по проекта се приемат до 20.11.2020 г. в деловодството на общинска администрация – Дряново или на e-mail: dryanovo@dryanovo.bg , както и по време на общественото обсъждане.

Park 1 Park 2 Park 3
Услуги
Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново