Община
Община
Туризъм
Новини

Извършена е проверка за съдържанието на водите на река Андъка

След подаване на сигнал от кмета на община Дряново към БДДР и РИОСВ- Велико Търново, на 16.08.2021 г. е извършена проверка, на която присъстваха представители от БДДР, РИОСВ - В. Търново, РЛ - В. Търново към ИАОС и Община Дряново.

 При проверката се извърши оглед на терен, съпроводено с акредитирано пробовземане на 4 броя проби от повърхностни води, съответно:

  • пункт 1- в района на река Андъка при село Стойчевци, общ. Габрово, преди мандра „Сарая“ и преди вливане на дере ляв приток на р. Андъка
  • пункт 2- повърхностни води на дере (речен тип R4), ляв приток на река Андъка, преди мандра „Сарая“
  • пункт 3- повърхностна водна проба от р. Андъка, след вливане на дере ляв приток на р. Андъка и след мандра „Сарая“
  • пункт 4- повърхностна водна проба от преливен канал, част от водовземно съоръжение, изграден в пещера до Дряновски манастир.

В първите два пункта на пробовземане, измерените на място показатели (рН, електропроводимост и разтворен кислород ) съответстват на добро състояние за речен тип R4, съгласно стандартите за качество, определени в Наредба Н-4 за характеризиране на повърхностните води от 14.09.2012 г. Няма наличие на видимо оцветяване, повърхностен филм и мирис.

В трети пункт, водите на р. Андъка са без видимо оцветяване, повърхностен филм и мирис. рН и електропроводимост- съответстват на добро състояние за речен тип R4, разтворен кислород, съответстващ на умерено състояние за речен тип R4. 

В четвърти пункт, водите на р. Андъка са с жълто-кафяв оттенък, а дъното и стените до водното ниво са оцветени в черно. Измерените показатели- рН и разтворен кислород, съответстват на добро състояние за речен тип R4, електропроводимост- съответстваща на умерено състояние за речен тип R4, съгласно стандартите за качество, определени в Наредба Н-4.

Взетите проби ще бъдат изследвани в лабораторни условия по следните показатели: Азот- амониев, Азот- нитритен, Общ азот, Фосфор от ортофосфати, Общ фосфор, БПК5, ХПК, Неразтворени вещества, Желязо, Манган, Общо екстрахируеми вещества и Мазнини. Оценка на качеството на водата ще се извърши след получаване на резултатите от лабораторните анализи.

Услуги
Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново