Община
Община
Туризъм
Акценти

Заповед № 526 от 25.08.2021 г. за прекратяване на конкурс за длъжността Директор на Дирекция „Местни данъци и такси, бюджет и финанси” в Общинска администрация - Дряново

 

ЗАПОВЕД

№526

гр. Дряново 25.08.2021 г.      

 На основание чл. 44, ал 2 от ЗМСМА и чл.19, ал. 1 от Наредбата за провеждане на провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители

 

Н А Р Е Ж Д А М:

Считано от 25.08.2021г. прекратявам обявения  със Заповед № 496 от 10.08.2021 г. конкурс за длъжност Директор ДирекцияМестни данъци и такси,бюджет и финаси“ в общинска администрация Дряново.

Конкурсната процедура се прекратява, поради липса на  постъпили заявления за участие.

Настоящата заповед да се публикува на обявеното общодостъпно място, което е определено в заповедта за откриване на конкурса.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на длъжностните лица за публикуване на обявление в Административния регистър, ст. експерт ЧР,  за сведение и изпълнение.

 

 

ТРИФОН ПАНЧЕВ

Орган по назначаване

Услуги
Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново