Община
Община
Туризъм
Административно-технически услуги "Устройство на територията"

СУНАУ ОБА 3.1 - Издаване на удостоверение за идентичност на урегулиран поземлен имот - (КАО)

Нормативна уредба:

● Закон за устройство на територията - чл.16, ал.5;
● Закон за кадарстъра и имотния  регистър - чл.16, ал.3;
● Наредба за определянето и администрирането на местнте  такси и цени на услуги на територията на Община Дряново- ред 18 от Приложение № 3 към чл. 52.

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Заявлението, заедно с приложените документи, се приема от специалист в ЦУИГ към общинска администрация – Дряново.
Заявлението се регистрира в електронната система за документооборот, като заявителят заплаща дължимата такса в зависимост от вида на услугата в ЦУИГ, след което специалистът  в ЦУИГ насочва преписката към Директора на дирекция УТИСП, а той към съответния служител. След запознаване с подаденото заявление Преписката постъпва при съответния служител.
Проверката за идентичност на имота, посочен в приложения документ за собственост и  действащия към момента на подаване на заявлението план на населеното място се извършва в Дирекция УТИСП.  и се издава удостоверение.
Издаденото удостоверение за идентичност на урегулиран поземлен имот се получава в ЦУИГ от заявителя.

Описание на резултат от услугата:

Издадено удостоверение за идентичност на имота между документа /ите/ за собственост и сега действащия план на населеното място.

Необходими документи:

● Заявление;
● Документ за собственост на имот и/или учредено право на строеж;
● Удостоверение за наследници - при необходимост (по служебен път);
● Пълномощно когато заявлението се подава от пълномощник.

Срок на действие на индивидуалния административен акт:

До влизане в сила на последващо изменение на плана и/или до влизане в сила на нов план на населеното място.


Срок на изпълнение:  

 

 

Вид услуга

Срок

Такса (лв.)

 

обикновена

  10  раб.дни

       20,00

 

бърза

    3  раб.дни

       30,00

 

експресна

    24 часа

       40,00

 

Таксата се заплаща на място в брой или по банкова сметка.
При попълване на платежното нареждане е необходимо да се посочи вида на административната услуга.
Копие от платежното нареждане следва да се приложи към заявлението.

*банкова сметка: BG60SOMB91308449689744
Общинска банка АД - ФЦ Габрово

BIC: SOMBBGSF
код на бюджетно плащане: 448001 / Такси за технически услуги

 


 Заявление

Услуги
Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново