Община
Община
Туризъм
Административно-технически услуги "Устройство на територията"

СУНАУ ОБА 3.40 - Издаване на удостоверение за административен адрес на поземлен имот - (КАО)

Нормативна уредба:

● Закон за устройство на територията - § 5 от ДР на ЗУТ;
● Закон закадарстъра и имотния  регистър - § 4, във връзка с с чл. 27, ал.1, т.1 от ЗКИР; § 1, т.10 от ДР на ЗКИР;
● Наредба за определянето и администрирането на местните  такси и цени на услуги на територията на Община Дряново - чл. 34, т.4, б.  „б ”.

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Заявлението, заедно с приложените документи, се приема от специалист в ЦУИГ към общинска администрация - Дряново.
Заявлението се регистрира в електронната система за документооборот, като заявителят заплаща дължимата такса в зависимост от вида на услугата в ЦУИГ, след което специалистът  в ЦУИГ насочва преписката към Директора на дирекция УТИСП, а той към съответния служител. След запознаване с подаденото заявление Преписката постъпва при съответния служител.
Извършва се проверка от  съответния служител в дирекция УТИСП за идентичност на имота, посочен в приложените документи и действащия към момента на подаване на заявлението план на населеното място. При необходимост се извършва справка по служебен път със строителните книжа на сградата/самостоятелния обект и отменени планове на населеното място, след което и се издава удостоверение за административен адрес.
Издаденото удостоверение за административен адрес на поземлен имот се получава в ЦУИГ от заявителя.

Описание на резултат от услугата:

Издадено удостоверение за административен адрес на поземлен имот.

Необходими документи:

● Заявление;
● Документ/и за собственост на имота и/или за учредено право на строеж;
● Удостоверение за наследници - при необходимост (по служебен път);
● Документи, удостоверяващи законността на построените сгради в имота;
● Актуална скица/схема - оригинал, издадена от СГКК - гр. Габрово/ Актуална скица - оригинал, издадена от  Общинска служба Земеделие - гр. Дряново;
● Актуална скица/схема - оригинал, издадена от Община Дряново (по служебен път);
● Пълномощно когато заявлението се подава от пълномощник.  

Срок на действие на индивидуалния административен акт:  

До влизане в сила на последващо изменение на: плана; КК и КР; КВС; промяна предназначението на сградата/самостоятелния обект.

Срок на изпълнение и такса
 

 

Вид услуга

Срок

Такса (лв.)

 

обикновена

  10  раб. дни

15,00

 

бърза

   3  раб. дни

 22,50

 

експресна

   24 часа

 30,00


Таксата се заплаща на място в брой или по банкова сметка.
При попълване на платежното нареждане е необходимо да се посочи вида на административната услуга.
Копие от платежното нареждане следва да се приложи към заявлението.

*банкова сметка: BG60SOMB91308449689744
Общинска банка АД - ФЦ Габрово

BIC: SOMBBGSF
код на бюджетно плащане: 448001 / Такси за технически услуги


 Заявление

Услуги
Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново