Община
Община
Туризъм
ОБА1 - Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне

СУАНУ № 2132 ОБА 1.22 - Промяна в актовете за гражданско състояние

УСЛУГА № 2132

Нормативна уредба :

● Закон за гражданската регистрация - чл. 74 и чл. 76;
● Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 2, т. 4 и 7.

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Издава се по месторождение на лицето, след влязло в сила съдебно  решение за промяна в актовете за гражданско състояние. Издава се дубликат от удостоверението за раждане с новите данни.

Описание на резултат от услугата:

Извършена промяна в актовете за гражданско състояние.

Необходими документи:        

 ● Съдебно решение за промяна;
 ●  Документ за самоличност;
 ●  Пълномощно при необходимост.

Срок за изпълнение: 
 
 
● Веднага, при получено съдебно решение и отразена промяна в акта;
 ● До 3 дни при промяна по административен ред

Такса: Няма такса.

 

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
Видео клип Дряново