Община
Община
Туризъм
ОБА1 - Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне

СУАНУ № 2080 ОБА 1.21 - Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина

УСЛУГА № 2080

Нормативна уредба :

● Закон за  гражданската регистрация - чл.72, ал. 3 във връзка с  чл. 70, ал. 1.

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Заявлението и приложените към него документи се подават в общината в Центъра за услуги и информация на граждани на община Дряново. Служителят от ЦУИГ, проверява, приема и регистрира заявлението в електронната система за документооборот и го предава за резолюция на кмета или упълномощено от него лице. Кметът или упълномощеното лице преглежда и резолира документите в деня на получаване. Длъжностното лице по ГРАО след получаване на документите извършва необходимите справки в регистрите за раждане, граждански брак или смърт и в регистъра за населението. При съставяне на акт за раждане попълва служебно заявка за ЕГН с приложено копие от документите за раждане и оформя преписка която служебно изпраща в компетентната институция ТЗ "ГРАО". ТЗ "ГРАО" след сверка в каталозите издава исканото удостоверение за ЕГН и го връща обратно на длъжностното лице по гражданско състояние в общината, където длъжностното лице съставя акт за раждане. Акта за граждански брак и акта за смърт се съставят от длъжностното лице след проверка на данните вписани в представените документи.

Описание на резултат от услугата:

На основание на съставените актове се издават удостоверения в оригинал, които се връчват на заявителя.

Важна информация за услугата:

Актовете за раждане се съставят в общината по постоянен адрес на майката, а ако тя не е български гражданин – в общината по постоянен адрес на бащата. Актовете за граждански брак се съставят по постоянен адрес на съпруга, а ако той не е български гражданин – в общината по постоянен адрес на съпругата. Актовете за смърт се съставят в общината по последно местожителство на починалото лице. Документите, представени от заинтересованите лица, в зависимост от чуждата държава от която произхождат, трябва да отговарят на изискванията на съответните разпоредби на двустранните международни договори или на Конвенцията за премахване на изискванията за легализация на чуждестранни публични актове, съставена в Хага на 05.10.1961г., по която Р България е страна и на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и др. книжа, както и да бъдат снабдени с преводи на български език, заверени от МВнР или консулските и дипломатически представителства на Р България в чужбина. 

Необходими документи :  

● Заявление по образец;
● Легализирани по съответния ред документи от чужбина, снабдени с превод на български език, заверен от МВнР или българското посолство на съответната страна;
● Документ за самоличност;
● Пълномощно;
● Изисква се в случай, че заявителят не е титуляр;

● Пълномощно при необходимост.

Срок на действие на индивидуалния административен акт:

Няма законово регламентиран срок.

Срок на изпълнение: 7 дни.

Такса: Няма такса.

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
Видео клип Дряново