Община
Община
Туризъм
ОБА1 - Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне

СУНАУ № 2052 ОБА 1.20 - Издаване на удостоверение за раждане - оригинал

УСЛУГА № 2052

Нормативна уредба :

● Закон за гражданската регистрация - чл. 43, ал. 6 и чл. 88, ал. 1, т.1 във връзка с чл. 40, ал.1, изр. Второ.

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Съобщението за раждане, издадено от компетентно медицинско лице се получава в ЦУИГ на Община Дряново. След присвояване на ЕГН се съставя акт за раждане и се издава удостоверение за раждане. Удостоверението за раждане се връчва от длъжностното лице по гражданско състояние на един от родителите в ЦУИГ на Община Дряново.

Описание на резултат от услугата:

Съставяне на акт за раждане и получаване на оригинално удостоверение за раждане.

Необходими документи :

● Съобщение за раждане от здравно заведение в населеното място;
● Документи за самоличност на двамата родители.

Срок: до седем дни след датата на раждане.

Срок  на действие на индивидуалния административен акт:

Няма нормативно регламентиран срок.

Такса: Няма такса.

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново