Община
Община
Туризъм
ОБА1 - Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне

СУНАУ № 2108 ОБА 1.18 - Издаване на удостоверение за правно ограничение

УСЛУГА № 2108

Нормативна уредба :

● Закон за гражданската регистрация – чл.24, ал.1;
● Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 12;
● Наредба РД-07-7 на министъра на труда и социалната политика от 05.10.2010 г. за условията и реда за водене и съхранение на регистрите за пълно осиновяване  (обн., ДВ, бр. 82 от 19.10.2010 г., в сила от 19.10.2010 г.) –  чл.25, ал.1, т.1;
● Наредба за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях – чл.8, ал.1, т.2;
● Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) – чл. 17.

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Видът на правното ограничение може да бъде : "пълно запрещение"; "ограничено запрещение"; лишен от родителски права" или " ограничени родителски права". Заявителят подава попълненото искане в служба ГРАО. Искането се регистрира в електронната система за документооборот, като заявителят заплаща дължимата такса в зависимост от вида на услугата в ЦУИГ, след което специалистът   в ЦУИГ насочва преписката към служба ГРАО, където се извършва проверка в локална и национална база данни, в семейните регистри и в личните регистрационни картони (ЛРК). При констатирани различия се извършват допълнителни проверки и актуализация на данните в регистъра за населението.

Описание на резултат от услугата:

Получаване на удостоверение за правно ограничение.

Необходими документи :

● Искане по образец;
● Искането се отправя лично от физическото лице или чрез изрично упълномощено друго лице;
● Документ за самоличност на заинтересованото или упълномощеното лице;
● Документ за платена такса.

Срок  на действие на индивидуалния административен акт:

Няма нормативно регламентиран срок.

Срок на изпълнение: веднага.   

Такса: 2.00 лв.

Таксата се заплаща на място в брой или по банкова сметка.
При попълване на платежното нареждане е необходимо да се посочи вида на административната услуга.
Копие от платежното нареждане следва да се приложи към заявлението.

*Банкова сметка:
Централна кооперативна банка АД Габрово офис Дряново
Код на банката BIC - CECBBGSF
Сметка IBAN - BG86CECB97908468119102  

Име на получателя: Община Дряново

Код на бюджетно плащане: 448007/Такси за административни услуги


 Искане

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново