Община
Община
Туризъм
ОБА1 - Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне

СУНАУ № 2107 ОБА 1.16 - Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес - (КАО)

УСЛУГА № 2107

Нормативна уредба :

● Закон за гражданската регистрация -  чл. 96 и чл. 99;
● Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 8;
● Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) – чл. 138, ал. 2.

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Заявителят или изрично упълномощеното лице подава попълнена бланка на "Адресна карта", с приложените документи съгласно чл.92, ал.2 -ал.7 от ЗГР от специалист по гражданско състояние в служба ГРАО в община Дряново. Искането се регистрира в електронната система за документооборот, като заявителят заплаща дължимата такса в зависимост от вида на услугата в ЦУИГ, след което специалистът   в ЦУИГ насочва преписката към служба ГРАО. Адресната регистрация се извършва веднага, само ако адреса е включен в националния класификатор на настоящите и постоянни адреси в Р България. Заявителя  получава удостоверение за настоящ адрес. При необходимост от уточняване на административен адрес се извършват допълнителни проверки в други структурни звена от общинската администрация - дирекция "УТИСП" или отдел "МДТ". При заявяване на адрес, който не е  включен в националния класификатор услугата се извършва в срок до 7 работни дни.

Описание на резултат от услугата:

Извършване на адресна регистрация и издаване на удостоверение за настоящ адрес.

Необходими документи:

● Адресна карта за настоящ адрес;
● Уведомително писмо от МВР за разрешено постоянно пребиваване или удостоверение от МП за придобито българско гражданство - за чужденци;
● Документ за собственост / при необходимост / по служебен път/: 
  - договор за ползване на имота за жилищни нужди; 
  - декларации по чл.92, ал.3; чл.92, ал.6 от ЗГР за съгласие на собственика на имота за извършване на адресна регистрация по постоянен адрес;
Копие на настанителна заповед – за ползвателите на общинско жилище /по служебен път/
● Документ за самоличност;
● Пълномощно - изисква се в случай, че заявителят не е титуляр;
● Документ за платена такса.

Срок  на действие на индивидуалния административен акт:

Няма законово регламентиран срок.

Срок на изпълнение: веднага.

Такса: 2.00 лв.

Таксата се заплаща на място в брой или по банкова сметка.
При попълване на платежното нареждане е необходимо да се посочи вида на административната услуга.
Копие от платежното нареждане следва да се приложи към заявлението.

*Банкова сметка:
Централна кооперативна банка АД Габрово офис Дряново
Код на банката BIC - CECBBGSF
Сметка IBAN - BG86CECB97908468119102  

Име на получателя: Община Дряново

Код на бюджетно плащане: 448007/Такси за административни услуги


 Декларация по чл. 92, ал.6

 Декларация по чл.92, ал.3

 Адресна карта

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
Видео клип Дряново