Община
Община
Туризъм
ОБА1 - Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне

СУНАУ № 2056 ОБА 1.13 - Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година

УСЛУГА № 2056

Нормативна уредба :

● Закон за гражданската регистрация - чл. 24 във връзка  с чл. 5, т. 3 и чл. 106, ал. 1, т. 1; 
● Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 12;
● Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) – чл. 24.

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Удостоверението се издава  за  удостоверяване на постоянните адреси, които едно лице е имало от 01.01.2000 г.
Удостоверението се издава на основание данните  в НБД "Население". Искането, заедно с приложените документи, се приема от специалист по гражданско състояние в служба ГРАО в община Дряново. Искането се регистрира в електронната система за документооборот, като заявителят заплаща дължимата такса в зависимост от вида на услугата в ЦУИГ, след което специалистът   в ЦУИГ насочва преписката към служба ГРАО, където се извършва проверка в локална и национална база данни, в семейните регистри и в личните регистрационни картони (ЛРК).

Описание на резултат от услугата:

Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес.

Необходими документи :

 ● Искане по образец;
 ● Искането се отправя лично от физическото лице или чрез изрично упълномощено   друго лице;
 ● Документ за самоличност на заинтересованото или упълномощеното лице.

Срок  на действие на индивидуалния административен акт:

Няма законово регламентиран срок.

Срок на изпълнение: веднага.

Такса: 2.00 лв.

Таксата се заплаща на място в брой или по банкова сметка.
При попълване на платежното нареждане е необходимо да се посочи вида на административната услуга.
Копие от платежното нареждане следва да се приложи към заявлението.

*Банкова сметка:
Централна кооперативна банка АД Габрово офис Дряново
Код на банката BIC - CECBBGSF
Сметка IBAN - BG86CECB97908468119102  

Име на получателя: Община Дряново

Код на бюджетно плащане: 448007/Такси за административни услуги


код на бюджетно плащане: 448007 / Такси за административни услуги


 Искане

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
Видео клип Дряново