Община
Община
Туризъм
ОБА1 - Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне

СУНАУ № 2073 ОБА 1.9 - Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България

УСЛУГА № 2073

Нормативна уредба :

● Закон за гражданската регистрация  - чл. 24 ал. 1 и чл. 106 ал.1 т.1 във връзка с чл. 5, т. 4;
● Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 6;
● Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.)  – чл. 21.

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Искането, заедно с приложените документи, се приема от специалист по гражданско състояние в служба ГРАО в община Дряново. Искането се регистрира в електронната система за документооборот, като заявителят заплаща дължимата такса в зависимост от вида на услугата в ЦУИГ, след което специалистът   в ЦУИГ насочва преписката към служба ГРАО, където се извършва проверка в локална и национална база данни, в семейните регистри и в личните регистрационни картони (ЛРК). Лицето, с което чуждият гражданин желае да сключи брак  попълва декларация по образец, в която декларира, че е съгласно личните му данни / име, дата на раждане, пол, гражданство и семейно положение/ да бъдат вписани в удостоверението.

Описание на резултат от услугата:

Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за  сключване на граждански брак в Република България.

Необходими документи :

●  Искане по образец;
● Документ за самоличност на заинтересованото лице;
● Пълномощно - изисква се в случай, че заявителят не е титуляр;
● Декларация по образец.

Срок  на действие на индивидуалния административен акт:

Няма нормативно регламентиран срок.

Срок на изпълнение: веднага.   

Такса: 2.00 лв. + 6.00 лв. за легализация на документа.

Таксата се заплаща на място в брой или по банкова сметка.
При попълване на платежното нареждане е необходимо да се посочи вида на административната услуга.
Копие от платежното нареждане следва да се приложи към заявлението.

*Банкова сметка:
Централна кооперативна банка АД Габрово офис Дряново
Код на банката BIC - CECBBGSF
Сметка IBAN - BG86CECB97908468119102  

Име на получателя: Община Дряново

Код на бюджетно плащане: 448007/Такси за административни услуги


 Декларация

 Искане

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
Видео клип Дряново