Община
Община
Туризъм
ОБА2 - Административно-технически услуги "Общинска собственост"

ОБА 2.16 - Издаване на разрешение за ползване на общинска площ за поставяне на преместваеми обекти

Нормативна уредба:

● чл. 56 от Закона за устройство на територията;
● чл.6. Наредба за преместваемите обекти на територията на община Дряново приета с Решение №506/28.12.2006 г. от Протокол №61 на ОбС – Дряново.

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Заявлението, заедно с приложените документи, се приема от специалист в служба ЦУИГ в Oбщинска администрация - Дряново. Искането се регистрира в електронната система за документооборот, след което специалистът  в ЦУИГ насочва преписката към  кмета за разглеждане, кмета насочва преписката към Директор УТИСП, а той към експерт от Дирекция УТИСП. След разглеждане на документите от експерта, ако всичко е наред се издава заповед и разрешително за ползване на общинската площ за поставяне на преместваемия обект. Заповед и разрешително се  получава от заявителя в Дирекция УТИСП, стая 105.

Описание на резултат от услугата:

Издаване на заповед и разрешително за ползване.

Необходими документи:

● Копие от актуално удостоверение за съдебна регистрация на фирмата / по служебен път/ или личната карта на за физическото лице;
● Скица с виза за разположението на преместваемия обект /издадена от гл. архитект на Община Дряново / по служебен път/.

Срок на действие на индивидуалния административен акт:

 До 31 декември на текущата календарна година.

Срок на изпълнение: 14 дни

Такса: Няма такса.


 Заявление

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново