Община
Община
Туризъм
ОБА2 - Административно-технически услуги "Общинска собственост"

2.15 // ОБА 2-13 - Издаване на разрешение за ползване на терен – общинска собственост, за поставяне на маси, столове или сервиране на открито, пред заведения за хранене и развлечения

Нормативна уредба:

● чл.24. Наредба за реда и условията за провеждане на търговска дейност на територията на община Дряново, приета с Решение №166/30.09.2008г. от Протокол №15 на Общински съвет – Дряново.

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Заявлението, заедно с приложените документи, се приема от специалист в служба ЦАО в Oбщинска администрация - Дряново. Искането се регистрира в електронната система за документооборот, след което специалистът  в ЦАО насочва преписката към  кмета за разглеждане, кмета насочва преписката към Директор АСОС, а той към експерт от Дирекция АСОС. След разглеждане на документите от експерта, ако всичко е наред се издава заповед и разрешително за ползване на терен – общинска собственост, за поставяне на маси, столове или сервиране на открито, пред заведения за хранене и развлечения. Заповед и разрешително се  получава от заявителя в Дирекция АСОС, стая 105.

Описание на резултат от услугата:

Издаване на заповед и разрешително.

Необходими документи:

● Съдебна регистрация на търговеца и актуално състояние /по служебен път/;
● Скица с виза за разположението на преместваемите обекти, издадена от гл.архитект на община Дряново;
● Документ за платена такса.

Срок на действие на индивидуалния административен акт:

За текущата календарна година.

Срок на изпълнение: 14 дни.

Такса: 30.00 лв.

Таксата се заплаща на място в брой или по банкова сметка.
При попълване на платежното нареждане е необходимо да се посочи вида на административната услуга.
Копие от платежното нареждане следва да се приложи към заявлението.

*банкова сметка: BG86CECB97908468119102 BIC: CECBBGSF ЦКБ АД
код на бюджетно плащане: 448001 / Такси за технически услуги


 Заявление

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново