Община
Община
Туризъм
ОБА2 - Административно-технически услуги "Общинска собственост"

ОБА 2.14 - Учредяване на възмездно право на ползване върху имоти – публична и частна общинска собственост

Нормативна уредба:

● Чл.14 от Закон за общинската собственост;
● Чл.13 и чл16 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. /приета с Решение №39/30.01.2012 год. от Протокол №10 на ОбС –Дряново/.

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Заявлението, заедно с приложените документи, се приема от специалист в служба ЦУИГ в Oбщинска администрация - Дряново. Искането се регистрира в електронната система за документооборот, след което специалистът  в ЦУИГ насочва преписката към  кмета за разглеждане, кмета насочва преписката към Директор УТИСП, а той към експерт от Дирекция УТИСП. След разглеждане на заявлението от експерта се започва необходимата процедура /в зависимост от това дали имота е публична или частна общинска собственост/. Ако е необходимо се взема решение от Общински съвет – Дряново /за имотите публична общинска собственост/. Издава се заповед за провеждане на публично оповестен търг или конкурс, като се сключва договор за наем със спечелилото лице. Сключване на договор за наем /възмездно право на ползване на имот общинска собственост/ в Дирекция УТИСП, стая 105.

Описание на резултат от услугата:

Сключване на договор за възмездно право на ползване на имот общинска собственост.

Необходими документи:

● Заявление свободен текст с искане за възмездно ползване на имот общинска собственост – описание на желания имота и срока за ползване.

  Срок на действие на индивидуалния административен акт:

До приключване срока на договора.

Срок на изпълнение: 30 дни.

Такса: Няма такса.

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново