Община
Община
Туризъм
ОБА2 - Административно-технически услуги "Общинска собственост"

ОБА 2.13 - Предоставяне на помещения – частна общинска собственост за настаняване на общински ръководства на политически партии и синдикални организации и юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза на основание чл. 14, ал. 4, 5, 6 от ЗОС

Нормативна уредба:

● Чл.31 от Закон за политическите партии;
● Чл.14 от Закон за общинската собственост;
● Чл.17 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. /приета с Решение №39/30.01.2012 год. от Протокол №10 на ОбС –Дряново/.

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Заявлението, заедно с приложените документи, се приема от специалист в служба ЦУИГ в Oбщинска администрация - Дряново. Искането се регистрира в електронната система за документооборот, след което специалистът  в ЦУИГ насочва преписката към  кмета за разглеждане, кмета насочва преписката към Директор УТИСП, а той към експерт от Дирекция УТИСП. Разглежда се заявлението от експерта, като се спазват изискванията на чл.17 ал.3 от НРПУРОИ, а именно:
1. Политическата партия да има парламентарна група или достатъчен брой народни представители да образуват такава;
2. Политическата партия да е постигнала резултати над едно на сто от действително подадените гласове на последните парламентарни избори;
3. Да се предоставят само помещения, подходящи за обществена дейност- офиси, зали, салони и без да се разрешава смяна на предназначението на обекта; 4.Партиите /или организациите/ да имат регистрирано представителство на територията на община Дряново;
5. Да не се ползват други помещения – общинска собственост, за партийна дейност; 6.Да нямат задължения към Общината, произтичащи от ползване на други общински имоти. При наличие на свободни общински помещения и изпълнение на горецитираните изисквания се издава заповед и се сключва договор за наем с политическата партия. Сключване на договор за наем /възмездно право на ползване на имот общинска собственост/ в Дирекция УТИСП, стая 105.

Описание на резултат от услугата:

Сключване на договор за възмездно право на ползване на имот общинска собственост.

Необходими документи:

● Заявление свободен текст с искане за възмездно ползване на имот общинска собственост – описание на желания имота;
● Копие от съдебна регистрация на партията или организацията;
● Декларация, че местната структура на партията /или организацията/ не притежава друго помещение за задоволяване на същите нужди;
● Декларация за финансовото състояние на местната структура на партията /или организацията/, от която е видно, че е възможно заплащането на наема и консумативите;
● Оригинал или нотариално заверено копие на документа, удостоверяващ представителната власт на лицето, представляващо съответната партия или нотариално заверено пълномощно на представителя.

Срок на действие на индивидуалния административен акт:

До приключване срока на договора или неспазване изискванията на Закона за политическите партии,, ЗОС или  Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Срок на изпълнение: 30 дни.

Такса: Няма такса.

Услуги
Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново