Община
Община
Туризъм
ОБА2 - Административно-технически услуги "Общинска собственост"

ОБА 2.12 - Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот

Нормативна уредба:

● Закон за общинската собственост, Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Заявлението, заедно с приложените документи, се приема от специалист в служба ЦУИГ в Oбщинска администрация - Дряново. Искането се регистрира в електронната система за документооборот, след което специалистът  в ЦУИГ насочва преписката към  кмета за разглеждане, кмета насочва преписката към Директор УТИСП, а той към експерт от Дирекция УТИСП. След разглеждане на документите от експерта, се подготвя предложение до ОбС Дряново за разрешаване прекратяване на съсобствеността и утвърждаване на експертна оценка, изготвена от независим експерт оценител за идеалните части на Общината.

Описание на резултат от услугата:

Процедурата завършва с издаване на Заповед и сключване на договор за прекратяване на съсобствеността.

Необходими документи:

● Заявление – свободен текст;
● Документи за собственост на имот;
● Скица;
● Пълномощно /при необходимост/;
● Удостоверение за наследници /по служебен път/;
● АОС /по служебен път/.

Срок на действие на индивидуалния административен акт:

Няма законово определен срок.

Срок на изпълнение: в зависимост от процедурата. 

Такса: Няма такса.

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново