Община
Община
Туризъм
ОБА2 - Административно-технически услуги "Общинска собственост"

ОБА 2.11 - Разрешение за индивидуално ползване на мери и пасища, общинска собственост срещу заплащане

Нормативна уредба:

● Закон за собствеността и ползването на земеделските земи;
● Правилник за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Заявлението по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ, заедно с приложените документи, се приема от служители в ЦУИГ при Oбщинска администрация - Дряново. Заявлението се регистрира в електронната система за документооборот,  след което специалистът   в ЦУИГ насочва преписката за резолюция към кмета на Общината, а той към Директора на дирекция УТИСП, преписката постъпва при съответния служител. След запознаване с подаденото заявление и изчисляване на нужните декари пасища, мери и ливади се внася предложение в Общински съвет Дряново, който приема  или отхвърля заявлението.

Описание на резултат от услугата:

Сключване на Договор за ползване на общински мери, пасища и ливади.

Необходими документи:

● В заявлението се посочват видове и брой пасищни селскостопански животни отглеждани в животновъдния обект /постоянен обект/;
● В заявлението се посочват видовете и брой пасищни селскостопански животни, отглеждани в животновъдния обект – пасище /временен обект/;
● В заявлението се описват собствените и ползвани имоти по НТП – пасища, мери и ливади, към момента на подаването на заявлението.

Срок на действие на индивидуалния административен акт:

 Договор до 5 години.


 Приложение 3

 Приложение 2

 Приложение 1

 Заявление

 Декларация

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново