Община
Община
Туризъм
ОБА2 - Административно-технически услуги "Общинска собственост"

ОБА 2.10 - Издаване на удостоверение за актуално състояние /КАУ/

Нормативна уредба:

● Споразумение за извършване на интегрирана административни услуги между Окръжен съд – Габрово, „Информационно обслужване“ АД – Габрово и Община Дряново.

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Искането се приема от специалист в ЦУИГ към общинска администрация – Дряново. Искането се регистрира в електронната система за документооборот, като заявителят заплаща дължимата такса в зависимост от вида на услугата в ЦУИГ, след което специалистът   в ЦУИГ насочва преписката по електронен път  към Окръжен съд - Габрово, където се издава удостоверение за актуално състояние и се изпраща в Община Дряново.
Важно! В Община Дряново се издава удостоверение за актуално състояние по електронен път на фондации, НПО, политически партии, кооперации, читалища, спортни клубове и др. Удостоверение за  актуално състояние за фирма и дружество се издава в Агенция по вписванията. Издаденото удостоверение се получават в ЦУИГ от заявителя.

Описание на резултат от услугата:

Издадено удостоверение за актуално състояние.

Необходими документи:

● Искане по образец.

Срок на действие на индивидуалния административен акт:

Няма законово регламентиран срок.

Срок на изпълнение24 ч. от датата на завеждане на искането в „Информационно обслужване“ АД – Габрово и Окръжен съд – Габрово. 

 Такса: 23.00лв.


 Искане

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
Видео клип Дряново