Община
Община
Туризъм
ОБА2 - Административно-технически услуги "Общинска собственост"

ОБА 2.9 - Удостоверение, че даден имот не е актуван като държавна и общинска собственост /КАУ/

Нормативна уредба:

● Граждански процесуален кодекс; 
● Закон за собствеността;
● Споразумение за извършване на комплексни административни услуги между Областна администрация – Габрово и Община Дряново.

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Искането, заедно с приложените документи, се приема от специалист в ЦУИГ към общинска администрация – Дряново. Искането се регистрира в електронната система за документооборот, като заявителят заплаща дължимата такса в зависимост от вида на услугата в ЦУИГ, след което специалистът   в ЦУИГ насочва преписката по електронен път  към Областна администрация - Габрово, където се извършва проверка в регистрите за държавна собственост. Издава се удостоверение, че имотът не/е  държавна собственост и се получава по електронен път в Община Дряново. Проверката за общинска собственост се извършва в Дирекция УТИСП и се поставя заверка на молбата - декларация. Издаденото удостоверение от Областен управител и заверената молба-декларация на лицето се получават в ЦУИГ от заявителя.

Описание на резултат от услугата:

Издадено удостоверение, че даден имот не/е  актуван като държавна и общинска собственост.

Необходими документи:

● Искане по образец;
● Молба – декларация - 2 бр.;
● Скица с нанесена забележка по стари планове;
● Документ за собственост на имота /ако има такъв/;
● Удостоверение за идентичност на имота между скицата и документа за собственост /при необходимост/;
● Пълномощно /при необходимост/;
● Удостоверение за наследници /при необходимост/.

Срок на действие на индивидуалния административен акт:

Няма законово регламентиран срок.

Срок на изпълнение: 10 дни. 

Такса: за проверка държавна собственост – 10.00 лв. за всеки имот;

             за проверка общинска собственост – 1,50 лв.;

             за външна услуга – 3.00 лв.


 Искане

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
Видео клип Дряново