Община
Община
Туризъм
ОБА2 - Административно-технически услуги "Общинска собственост"

СУНАУ ОБА 2.1 – Издаване на удостоверение за картотекиране на граждани по реда на Закона за наемните отношения (отм.) с жилищни нужди по чл. 2, ал. 2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове

Нормативна уредба:

● Закон за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове - чл. 2, ал. 2 ;
● Правилник за прилагане на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове;
● Закон за местните данъци и такси - чл. 115.

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Заявлението, заедно с приложените документи, се приема от специалист в служба ЦУИГ в Oбщинска администрация - Дряново. Искането се регистрира в електронната система за документооборот, след което специалистът  в ЦУИГ насочва преписката към  кмета за разглеждане, кмета насочва преписката към Дирекция ЕИХП, към съответния експерт. Експерта свиква Комисия по чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно- спестовни влогове. След разглеждане на документите от Комисията се състава Протокол с решение на комисията, Протокол за закупено жилище и  Искане за изплащане на набраните спестовни числа до Национален компенсационен жилищен фонд. Изплащането на левови компенсации се извършва от Националния компенсационен жилищен фонд чрез местните комисии по чл. 8, ал. 2 по реда на постъпилите заявления за реализиране права в срок до 31 декември 2019 г.

Описание на резултат от услугата:

Искане за изплащане на набрани спестовни числа до Национален компенсационен фонд.

Необходими документи:

● Заявление – по образец;
● Декларация по чл. 2, ал. 1 от ЗУПГМЖСВ;
● Удостоверение за картотекиране на жилищната нужда, издадено от Общината по постоянен адрес на лицето /по чл.11 от отменената НРПЖ/;
● Лична карта – копие;
● Влогова книжка от ДСК „Жилищно кредитиране” – копие;
● Нотариален акт за закупено жилище или договор за покупко-продажба по реда на ЗУПГМЖСВ– заверено копие.

Срок на действие на индивидуалния административен акт:

Право на левова компенсация по чл. 7, ал. 1 от ЗУПГМЖСВ имат лицата включени в окончателните списъци, които са придобили или започнали изграждане на жилище в срок до 30 ноември 2016 г. включително.

Срок на изпълнение: 30 дни.

Такса: Няма такса.


 Искане

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново