Община
Община
Туризъм
ОБА2 - Административно-технически услуги "Общинска собственост"

СУНАУ № 2059 ОБА 2.8 - Издаване на заповед за изземане на имот - (КАО)

УСЛУГА № 2059

Нормативна уредба:

● ЗМСМА– чл.44, ал.2;
● Закон за собствеността и ползването на земеделските земи – чл.34, ал.1.

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Искането, заедно с приложените документи, се приема от специалист в ЦУИГ към общинска администрация – Дряново. Искането се регистрира в електронната система за документооборот. Процедурата се извършва в Дирекция УТИСП, изисква се служебно информация от Общинската служба по Земеделие, представените документи са проверяват, извършва се проверка на терен и се издава се заповед за принудително изземане на имотите и предоставянето им на законния ползвател. Ако в 3 /три/ дневен срок от датата на връчване на заповедта, лицето от което се изземат имотите внесе по сумата, представляваща трикратния размер на средното годишно рентно плащане, се спира изпълнението на заповедта и сумата се предоставя на жалбоподателя. В противен случай заповедта подлежи на незабавно изпълнение.  Изземането на имотите по административен ред и предоставянето им на ползвателя се извършва в присъствието и със съдействието на органите на РУП Дряново. Изготвя се протокол.

Описание на резултат от услугата:

Издадена Заповед за изземане на имотите по административен ред и съставен протокол.

Необходими документи:

● Заявление по образец;
 ● Актуална скица на имота/имотите;
 ● Документ, доказващ собствеността/законното ползване на имота/имотите;
 ● Решение на ОС З Дряново;
 ● Удостоверение за наследници /издава се служебно, ако наследодателят и починали негови наследници са били с постоянен адрес в град Дряново/.

Срок на действие на индивидуалния административен акт:

Няма законово регламентиран срок.

Срок на изпълнение: 10 дни. 

Такса:  няма.


 Заявление

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново