Община
Община
Туризъм
ОБА2 - Административно-технически услуги "Общинска собственост"

СУНАУ № 2078 ОБА 2.6 - Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост

УСЛУГА № 2078

Нормативна уредба :

● Закон за общинската собственост - чл. 62, ал. 4    във връзка с ГПК - чл. 587

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Заявлението, заедно с приложените документи, се приема от специалист в служба ЦУИГ в Oбщинска администрация - Дряново. Искането се регистрира в електронната система за документооборот, след което специалистът  в ЦУИГ насочва преписката към  кмета за разглеждане, кмета насочва преписката към Директор УТИСП, а той към експерт от Дирекция УТИСП. След разглеждане на документите от експерта, се подготвя удостоверението.

Описание на резултат от услугата:

Изготвено удостоверение за наличието или липса на съставен акт за общинска собственост.

Необходими документи:

● Заявление по образец;
● Документ за собственост на имот;
● Актуална скица;

Срок на действие на индивидуалния административен акт:

Няма законово регламентиран срок.

Срок на изпълнение: 14 дни.

Такса: 2.00 лв.

Таксата се заплаща на място в брой или по банкова сметка.
При попълване на платежното нареждане е необходимо да се посочи вида на административната услуга.
Копие от платежното нареждане следва да се приложи към заявлението.

*банкова сметка: BG86CECB97908468119102 BIC: CECBBGSF ЦКБ АД
код на бюджетно плащане: 448007 / Такси за административни услуги


 Заявление

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
Видео клип Дряново