Община
Община
Туризъм
ОБА2 - Административно-технически услуги "Общинска собственост"

СУНАУ № 2095 ОБА 2.4 - Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост

УСЛУГА № 2095

Нормативна уредба:

● Закон за общинската собственост.

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Заявлението, заедно с приложените документи, се приема от специалист в служба ЦУИГ в Oбщинска администрация - Дряново. Искането се регистрира в електронната система за документооборот, след което специалистът  в ЦУИГ насочва преписката към  кмета за разглеждане, кмета насочва преписката към Директор УТИСП, а той към експерт от Дирекция УТИСП. След разглеждане на документите от експерта, се подготвя справката.

Описание на резултат от услугата:

Изготвена справка.

Необходими документи:

● Заявление по образец;
● Документ за собственост на имот.

Срок на действие на индивидуалния административен акт:

Няма законово регламентиран срок.

Срок на изпълнение: 10 дни.

Такса: 2,00 лв.

Таксата се заплаща на място в брой или по банкова сметка.
При попълване на платежното нареждане е необходимо да се посочи вида на административната услуга.
Копие от платежното нареждане следва да се приложи към заявлението.

*банкова сметка: BG86CECB97908468119102 BIC: CECBBGSF ЦКБ АД
код на бюджетно плащане: 448007 / Такси за административни услуги


 Заявление

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново